Artikler

Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Batymetrien er preget av pløyemerker etter isfjell (furer dannet av drivende isfjell som har tatt ned i havbunnen) og en tydelig markert kuleformet hump, «hjelmen», med diameter ca. 800 meter og høyde 30 meter. Vanndypet er ca. 250 meter. Illustrasjon: Kartverket.

Fant «kjempehjelm» på havbunnen

Oppdaget under MAREANOs kartleggingen av havbunnen i Barentshavet. 
KV Tor er blant kystvaktfartøyene som har gjennomført promillekontroller og sikkerhetskontroller langs norskekysten i sommer. Foto: Kystvakten/Forsvaret.

God sommer for Kystvakten

Færre fritidsbåtførere er tatt med promille i år, enn tidligere.
Foto: Havforskningsinstituttet.

Forvaltning av levende marine ressurser i nordområdene

De subarktiske havområdene i Norskehavet og Barentshavet er hjem for noen av verdens mest omfattende fiskeressurser.
Fisker Otto Gustavsen har vært ute og tatt opp refordelt kvote. Her sammen med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: FKD/Twitter.

- Eit tilnærma fritt torskefiske

Kystfartøy under 11 meter får ein kvoteauke i torskefisket på 33 prosent.
Illustrasjon: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet.

Kulturlandskap under vatn

- All matproduksjon har eit fotavtrykk, anten den skjer i sjø eller på land, seier forskar Vivian Husa. Ho studerer livet på fjordbotnen under oppdrettsanlegg og i området rundt.
Trafikkleder ved Horten trafikksentral. Illustrasjonsfoto: Kongsberg Norcontrol IT.

30 år med navigasjonsvarsler

Mandag var det nøyaktig 30 år siden Kystverket første gang sendte ut et navigasjonsvarsel til sjøfarende. Varslene forebygger stadig ulykker og uønskede hendelser til sjøs.
Makrell på vei inn i trålen. Stillbilde: IMR.

Actionkamera avslører rask makrell

Små, rimelige actionkamera brukes nå til å lære mer om hvordan makrellen oppfører seg når den blir fanget. Se video.
Runde fyr. Foto: T. Müller/Wikimedia Commons.

Tolv nye Ramsar-områder

Tolv internasjonalt viktige våtmarksområder langs norskekysten har blitt skrevet inn på Ramsarkonvensjonens liste.
Bøyen som ble satt ut ved Kragerø i juni viser blant annet vann- og lufttemperatur i sanntid. Foto: Havforskningsinstituttet.

Viser sørlandskysten i sanntid

Utenfor Portør ved Kragerø ble det i juni i år satt ut en bøye som skal overvåke kyststrømmen i Skagerrak. 
Foto: Kystverket.

Mindre miljøgifter langs kysten

Reduserte utslipp, rensetiltak og globale kjemikalieforbud har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre mange steder. Samtidig tas det stadig i bruk nye miljøgifter uten at en kjenner konsekvensen for natur, dyr og mennesker.