Artikler

Grønlandssel med unge. Foto: Tor Arne Øigård/IMR.

Sel på tynn is i Vesterisen

Telling tyder på at flere av selbestandene i Nord-Atlanteren allerede kan ha problemer relatert til klimaendringer. 
Seismikkfartøyet "Geo Pacific" gjorde undersøkelser utenfor Vesterålen sommeren 2009. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.

Føre-var-råd om seismikk

Havforskningsinstituttet gir årlig flere hundre høringsuttalelser til seismikksøknader. Instituttets føre-var-tilnærming er å fraråde seismisk aktivitet i aktive gyteområder og i konsentrerte gytevandringsruter. 

Nordligste oljefunn på norsk sokkel

Funnet i Barentshavet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.
Foto: Norsk Villakssenter/UiO.

Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen

For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver.
Foto: Norsk Havbrukssenter.

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett

Fiskeridirektoratet trenger kunnskap for å forvalte norsk fiskeoppdrett. Fakta får de fra Havforskningsinstituttet. Behovet for mer kunnskap er fortsatt stort.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Stø kurs for maritim næring

Regjeringen med krafttak for at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. 
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Batymetrien er preget av pløyemerker etter isfjell (furer dannet av drivende isfjell som har tatt ned i havbunnen) og en tydelig markert kuleformet hump, «hjelmen», med diameter ca. 800 meter og høyde 30 meter. Vanndypet er ca. 250 meter. Illustrasjon: Kartverket.

Fant «kjempehjelm» på havbunnen

Oppdaget under MAREANOs kartleggingen av havbunnen i Barentshavet. 
KV Tor er blant kystvaktfartøyene som har gjennomført promillekontroller og sikkerhetskontroller langs norskekysten i sommer. Foto: Kystvakten/Forsvaret.

God sommer for Kystvakten

Færre fritidsbåtførere er tatt med promille i år, enn tidligere.
Foto: Havforskningsinstituttet.

Forvaltning av levende marine ressurser i nordområdene

De subarktiske havområdene i Norskehavet og Barentshavet er hjem for noen av verdens mest omfattende fiskeressurser.
Fisker Otto Gustavsen har vært ute og tatt opp refordelt kvote. Her sammen med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: FKD/Twitter.

- Eit tilnærma fritt torskefiske

Kystfartøy under 11 meter får ein kvoteauke i torskefisket på 33 prosent.