Stø kurs for maritim næring

Illustrasjonsfoto: Kystverket.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.
Regjeringen med krafttak for at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Torsdag presenterte regjeringen en oppdatert og fornyet maritim strategi for norsk maritim næring.

Fra Nærings- og handelsdepartementet heter det at ambisjonen er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon og et attraktivt maritimt vertsland.

"Den norske maritime næring skal også levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden. Strategien er regjeringens overordnede svar på hvordan vi vil nå dette målet og gir retning for arbeidet videre."

Store verdier

- Den maritime næringen skaper svært store verdier. Den er i konkurranse med hele verden. Derfor er også budskapet om trygg økonomisk styring viktig. Strategien er et krafttak for hele næringen, ikke minst på Vestlandet, sier statsminister Jens Stoltenberg. 

Han viser til at den maritime næringen har doblet verdiskapningen siden 2005, men regjeringen legger nå til rette for enda bedre rammevilkår. 

- Kystnæringene er viktige for hele landets økonomi. Å sikre rammebetingelsene for de maritime næringene er ledd i en politikk for å sikre verdiskapingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et av tiltakene i strategien er å heve taket på og lovfeste nettolønnsordningen.

- Nettolønnsordningen er svært viktig for å sikre næringens konkurranseevne og rekruttering av norske sjøfolk. Derfor vil vi nå lovfeste ordningen og heve taket slik at vår maritime næring blir enda mer konkurransedyktig, sier Giske.

Grønn skipsfart

Norsk maritim næring skal gå foran i utviklingen av grønn skipsfart. Regjeringen vil ta initiativ til en miljø- og næringspolitisk handlingsplan for grønn skipsfart, med blant annet fokus på miljøvennlig nærskipsfart.

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Nedsmelting av polisen skaper utfordringer, men også muligheter for norsk og internasjonal skipsfart. I Stø kurs går regjeringen inn for å utrede muligheten for et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann.

I tillegg videreføres forsknings- og kompetanseprogrammene MAROFF og MARKOM 2020.

Les mer om regjeringens maritime stratergi: Stø kurs 2020