Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Bedre kartlegging av rømt laks

- Havforskningsinstituttets kartlegging av lakseelver skal bidra til en mer målrettet innsats for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra elvene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

31. mars 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Høyt innslag av rømt oppdrettslaks i noen elver

Etter å ha undersøkt innblanding av oppdrettsfisk i 140 vassdrag i fjor, konkluderer forskerne med at det er lav til moderat innblanding av rømt oppdrettslaks i 85 elver og høyt innslag i 30 elver. Grensen mellom høy og lav til moderat innblanding er satt til 10 %. De resterende 25 elvene kunne ikke vurderes i forhold til grensen på 10 % og ble plassert i en mellomkategori.

31. mars 2015, Havforskningsinstituttet

Nytt overvakingsprogram skal gi betre forvaltning

For første gong får no havbruksforvaltninga eit overordna bilde av kor mykje rømt oppdrettslaks som finns i norske vassdrag.

31. mars 2015, Fiskeridirektoratet

Hovden Fiskeindustri får gjennomføre prøveprosjekt

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Hovden Fiskeindustri AS tillatelse til å gjennomføre et prøveprosjekt for mottak av fisk.

30. mars 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Avhending av marinefartøy

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget besluttet 14. oktober 2014 å igangsette undersøkelser vedrørende Forsvarets avhending av fartøy. Høringen var lagt til 9. januar 2015, men ble utsatt etter anmodning fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som ønsket mer tid til informasjonsinnhenting. Ny høringsdato er satt til 30. april. Forsvarsdepartementet sendte 27. mars rapporten fra PricewaterhouseCoopers om forhold knyttet til enkelte av Forsvarets salg av fartøyer og tredjeparters rolle til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

30. mars 2015, Forsvarsdepartementet
Flere nyheter