30 år med navigasjonsvarsler

Trafikkleder ved Horten trafikksentral. Illustrasjonsfoto: Kongsberg Norcontrol IT.
Trafikkleder ved Horten trafikksentral. Illustrasjonsfoto: Kongsberg Norcontrol IT.

Mandag var det nøyaktig 30 år siden Kystverket første gang sendte ut et navigasjonsvarsel til sjøfarende. Varslene forebygger stadig ulykker og uønskede hendelser til sjøs.

Kystverket har ansvaret for å sende ut varsler til sjøfarende om hendelser og forhold i norske kyst og havområder som har betydning for sikker navigasjon. Området Kystverket har ansvaret for inkluderer havområdet mellom Grønland og grensen til Russland og strekker seg helt opp til Nordpolen.

Å formidle navigasjonsvarsler til de sjøfarende er en av Kystverkets mange tiltak for å sørge for sikker ferdsel til sjøs.Varslingstjenesten drives fra sjøtrafikksentralene i Brevik og i Vardø. Her sitter Kystverkansatte døgnet rundt, hele året og tar imot og koordinerer meldinger om hendelser og forhold som kan være til fare for skipstrafikken. Eksempler på varsel kan være informasjon om drivende gjenstander, slukte lys og andre feil på navigasjonsinstallasjoner. 

Når det gjelder varsel for havområdene, kan slike for eksempel gjelde flytting av flytende installasjoner relatert til petroleumsvirksomheten. 

Ved akutte hendelser til sjøs vil også midlertidige seilingsforbud og lignende kunne kommuniseres via Kystverkets varslingstjeneste. Det er den sjøfarendes plikt å gjøre seg kjent med navigasjonsvarslene som gjelder for farvannet han/hun skal seile i.

Kystverket koordinerer og sender årlig ut rundt 600 navigasjonsvarsler for kystområdene, og i underkant av 150 navigasjonsvarsler for havområdene. Dette gjøres gjennom 40 daglige utsendinger over radiostasjoner på land eller over satellitter. 

Mer om navigasjonsvarsler.