Føre-var-råd om seismikk

Seismikkfartøyet "Geo Pacific" gjorde undersøkelser utenfor Vesterålen sommeren 2009. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.
Seismikkfartøyet "Geo Pacific" gjorde undersøkelser utenfor Vesterålen sommeren 2009. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.
Havforskningsinstituttet gir årlig flere hundre høringsuttalelser til seismikksøknader. Instituttets føre-var-tilnærming er å fraråde seismisk aktivitet i aktive gyteområder og i konsentrerte gytevandringsruter. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
Voksen fisk vil trekke unna smellene fra seismisk aktivitet når dette oppleves som ubehagelig. At seismikk har liten effekt på fiskebestandene forhindrer ikke at det kan føre til lokale variasjoner i fiskeforekomster.
 
Havforskningsinstituttet har siden 1984 gjennomført en rekke forsøk og prosjekter på konsekvenser av seismisk skyting. 
 
Sommeren 2009 forsket instituttet på effektene av seismikk utenfor Vesterålen på oppdrag fra Oljedirektoratet. Lyden fra seismikkinnsamlingen gav økning i fangstene for noen arter og nedgang for andre, avhengig av redskap. Det så ut til at seien delvis kunne ha trukket ut av området, mens andre arter så ut til å ha blitt værende.
 
Det såkalte Nordkappforsøket i 1992 viste blant annet at ” seismisk skyting med luftkanoner virker inn på fiskefordeling og fangstrater for torsk og hyse, ikke bare lokalt innenfor området der skytingen foregikk, men også i betydelige områder omkring.”
 
Disse var to vidt forskjellige forsøk. Følgelig er det ikke overraskende at de ikke gav samme resultater. I 2009 observerte Havforskningsinstituttet hva som skjedde da et område utenfor Vesterålen ble kartlagt på oppdrag av Oljedirektoratet. Under forsøkene på Nordkappbanken hadde Havforskningsinstituttet kontroll over seismikkfartøyet og fisken ble utsatt for langt mer konsentrert støy enn i forsøket 17 år senere. Artssammensetning og mengde fisk var også betydelig forskjellig i de to forsøkene.
Det er også gjort forsøk på raudåte og tobis. En oversikt over instituttets arbeid på området og en litteraturliste finnes på Havforskningsinstituttets temasider om seismikk. 
 
Havforskningsinstituttet har gitt en høringsuttalelse til den seismiske undersøkelsen som nå foregår utenfor Andøya, slik vi gjør til alle planlagte seismikkundersøkelser. I dette tilfelle uttalte instituttet; ”Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt”. 
 
At Universitetet i Bergen (UiB) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) bruker forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”, som eies og drives av Havforskningsinstituttet, har ikke hatt noen påvirkning på instituttets høringsuttalelse. Instituttet samarbeider med UiB om fartøydriften og UiB har søkt og fått tildelt tokttid i tråd med vanlig prosedyre. Det faglige innholdet i toktet er tokteiers ansvar.
 
Saken ”Seismikkens ringvirkninger” går i mer detalj igjennom Havforskningsinstituttets hovedsyn på seismisk aktivitet og konsekvenser for yngel, gytevandring og voksen fisk. Her pekes det også på en del hull i kunnskapsgrunnlaget.