FishExchange

Foto: Sjømatrådet.
Foto: Sjømatrådet.

Samler inn data om fiskebestandene i Barentshavet.

Prosjektets hovedmål er å evaluere effekt av klimaforandringer i Barentshavet og omkringliggende områder og hvordan dette påvirker utbredelse av fiskebestander i et nasjonalt marint perspektiv. 

Prosjektet leveres av Havforskningsinstituttet.

Fiskeriene i Barentshavet er viktige for Norge og Russland. Også Island, Færøyene, Grønland og EU høster av ressursene i det næringsrike havområdet mellom Finnmark og Svalbard. De viktigste artene er torsk, hyse og lodde.    

Forskningsprosjektet "FishExChange - Expected Change in Fisheries in the Barents Sea" hadde oppstart i 2007. I tillegg til å evaluere effekt av klimaforandringer, skal prosjektet se på hvilke effekter dette vil ha på deling av nasjonale kvoter og økonomiske konsekvenser for fiskeriene.

FishExChange er blitt ledet fra Havforskningsinstituttet i Bergen. Hovedsamarbeidspartner har vært Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH i Bergen. Forskerne har også samarbeidet med nordiske og russiske forskere.

Forskerne har nå laget en geografisk database, med en kartgenerator på toppen. Her er det blant annet mulig å ta ut kart som viser historisk utbredelse av temperatur og forskjellige årsklasser av fisk. Forskerne håper at databasen framover skal utvikles til et enda bedre verktøy for å se på sammenhenger mellom klima og fisk.

Forskerne i FishExChange-prosjektet slår fast at fisket er den menneskelige faktoren som påvirker bestandsutviklingen i Barentshavet mest per i dag, men at menneskeskapt klimautvikling på sikt også kan bli en betydelig faktor. Samtidig er de klare på at beskatning og naturlig klimavariasjon i havet må ses i sammenheng. 

Her får du mulighet til å vise dataene som kartlag.