Artikler

Halen til knølhval. Foto: Havforskningsinstituttet.

Pattedyr

Sjøpattedyrene har hele livssyklusen knytta til havet. Selene kaster (føder) på isen eller på land, mens kvalene lever hele livet i sjøen. Noen av sjøpattedyrene vandrer over store områder, andre er mer stedegne. Noen kvalarter beveger seg fra Arktis til Antarktis. Isbjørnen har også et liv sterkt knyttet til havet og jakter i all hovedsak på isen.

Åpningen av BarentsWatch

Nett-TV, pressebilder av deltakerne med mere.
Foto: Kystverket.

Kystverkets melding- og informasjonstjenester

Kystverket drifter meldings- og informasjonsystemer for registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last. Tjenestene omfatter også informasjon som bidrar til økt sjøsikkerhet.
Torsk utenfor kysten av Finnmark. Foto: MAREANO.

Arter på vandring

Vandringen av fiskearter nordover på grunn av klimaforandringer skjer fire ganger så raskt som det FNs klimapanel anslår. Den altetende torsken er klimavinner og utkonkurrerer arktiske arter. 
Blåskjell. Foto: Sjømatrådet.

Skalldyr

Både krepsdyr og skjell er skalldyr. De fleste krepsdyrene har fem par føtter, og det fremste paret er omdannet til klør.
Foto: Kystverket.

Den statlige lostjenesten

På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.

Farled - sjøens vegnett

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier.
Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en såkalt intermodal knutepunkthavn. Foto: Drammen havn.

Havnestrukturen i Norge

Havnestrukturen i Norge består i dag av 32 stamnetthavner. Resten betegnes lokale havner, fiskerihavner, fritidsbåthavner og lignende.
Foto: Forskningsnettverket ARCTOS.

Marinbiologi

Studiet av livet i havet, hvilke arter som finnes der og hvordan de har utviklet seg. 
Europeisk hummer. Foto: Wikimedia Commons.

Fiskeribiologi

Fiskeribiologien skal gi oss kunnskap som sikrer at fiskebestandene blir forvalta på en forsvarlig måte.