Artikler

Ministrene samlet til pressekonferanse etter det åttende ministermøtet i Arktisk råd i Kiruna, Sverige, 15. mai 2013. Foto: ACS.

Arktisk råd

Arktisk råd er et mellomstatlig organ på høyt nivå for fremme av samarbeid, samordning og samhandling mellom de arktiske statene.
AISSat-1.

AIS viser situasjonsbilde på sjø

Et informasjonssystem som bidrar til at kyststaten Norge kan ivareta en god og effektiv beredskap langs kysten.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Et verktøy for økt sjøsikkerhet

AIS (Automatic Identification System) er et sentralt verktøy i sjøsikkerhets- og beredskapsarbeidet langs norskekysten. 
Fangsthytta Bjørnehiet ved Kapp Koburg. Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt.

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) er et miljøovervåkingssystem og er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene nås. 
Illustrasjonsfoto: Kystvakten.

Ulovlig fiske - kan det stoppes?

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske, kalt UUU-fiske er et betydelig globalt problem.
FARVANNSBESKRIVELSE: Den norske los produseres av Kartverket, og består av åtte bøker. Publikasjonen gir informasjon ut over det sjøkartet kan gi. Foto: Morten Brun/Kartverket.

Den Norske Los - Veivisern til sjøs

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene.
Et lavtrykk sett fra innsiden. Foto: Erik Kolstad/met.no.

Ustabilt vær øker usikkerheten

Polare lavtrykk er intense og kortvarige, men kan få fatale konsekvenser og gjøre store skader.
Sildefiske utenfor Kvaløya i Troms.

Fiskeristatistikk

Årlig samler Fiskeridirektoratet inn store mengder data fra fiskeri- og akvakulturnæringene i Norge. 
Illustrasjonsfoto: BarentsWatch.

Forvaltningsplaner for havområdene

God miljøtilstand skal sikres i norske havområder gjennom forvaltningsplaner som utarbeides og følges opp av ansvarlige myndigheter.
Maritime grenser: Soner ved Fastlands-Norge. Illustrasjon: Kartverket.

Norges maritime grenser

Som kyststat har Norge rettigheter til ressurser i havet. Våre maritime grenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon.