Forbedret miljøtilstand i forurensede fjorder

Odda med utsikt utover Sørfjorden. Foto: Gunleiv Hadland/Wikimedia Commons.
Odda med utsikt utover Sørfjorden. Foto: Gunleiv Hadland/Wikimedia Commons.

Mer enn 20 års overvåking av miljøgifter langs norskekysten har gitt god oversikt over innholdet av miljøgifter i fisk, skalldyr og sedimenter på sjøbunnen.

I de åpne havområdene er det stort sett lave konsentrasjoner av miljøgifter. I områder med stor befolkning eller industriutslipp er nivåene av noen miljøgifter fortsatt for høye. Dette gjelder spesielt havner og fjorder som er påvirket av utslipp fra industri og husholdninger.

Nasjonale rensetiltak og globale kjemikalieforbud har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre mange steder. Samtidig har ny kartlegging avdekket både flere problemområder og nye problemstoffer.

Miljøgiftinnholdet i blåskjell gir et godt bilde av forurensningssituasjonen i det lokale havmiljøet. Vi har derfor utviklet en blåskjellindeks, som er et samletall for miljøgiftsituasjonen i flere forurensede fjorder. Blåskjellindeksen viser at situasjonen i de undersøkte fjordene bedret seg gjennom 1990-årene og fram til 2002.

I 2002 ble grunnlaget for beregningene endret for å gjøre indeksen bedre. Den nye indeksen omfatter både flere miljøgifter og flere målestasjoner enn den gamle. Dataene for 2002-2011 er derfor ikke direkte sammenlignbare med dataene for de tidligere årene. Miljøstatusen i de fleste av fjordene har bedret seg siden 2002, men indeksen viser at det er stor forskjell mellom fjordene.