Artikler

Nordsjøen og Statfjord-feltet på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Nordsjøen

Havområdet Nordsjøen og Skagerrak er rikt på ressurser som fisk og olje. Samtidig er det betydelig bekymring knyttet til utslipp av miljøgifter og næringssalter, bunntråling og annet fiske, klimaendringer og havforsuring. For å sikre en god forvaltning av havområdet er det nødvendig å se på alle påvirkninger samlet.
Sild er en av nøkkelartene i Norskehavet. Foto: NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Norskehavet

Norskehavet er det store havområdet mellom Norge, Svalbard og Island. Her finner vi store, dels uberørte vannmasser og dyphavsbunner. Miljøtilstanden regnes som god, men for noen arter og områder ser vi likevel tydelige konsekvenser av menneskers påvirkning.
KV Harstad på oppdrag i Barentshavet. Foto: Kystvakten.

Barentshavet

Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, med et rikt bunndyrsamfunn og store bestander av fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Havområdet er fortsatt rent og rikt, men påvirkes av menneskelig aktivitet, klimaendringer og forsuring.
Foto: Tom Haga/Norwegian Seafood Export Council.

Redskapsteknologi - NYTEK

1. januar 2012 ble det innført nye krav til teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg.
Foto: Nofima.

Biomasse

For å ha kontroll med produksjonen brukes biomasse om vekten av en gitt mengde fisk oppdrettsanlegget.
Godafoss: Lense på sjø. Foto: Kystverket.

Forberedt på det utenkelige

Siden oljeutvinningen startet i Nordsjøen i 1971, har det ikke skjedd at et oljeutslipp har nådd land. Men det kan skje. Derfor har Norge den mest omfattende oljevernberedskapen i verden.
Foto: PGS.

Søker olje med lydbølger

Seismiske målinger brukes for å gi et bilde av jordskorpa slik den ser ut under overflaten.  Dette er det første steget i arbeidet med å finne olje og gass.
Områder åpnet/ikke åpnet/åpnet på særskilte vilkår på Norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen og Skagerrak. Ill: Oljedirektoratet.

Konsesjonsrunder

Havbunnen utenfor kysten av Norge skjuler fortsatt mye olje og gass. Mange selskaper ønsker en del av kaka. Inngangsbilletten er en utvinningstillatelse fra myndighetene.