Iskart og informasjon om sjøisens endring

Illustrasjon fra Meteorologisk institutt februar 2013.
Illustrasjon fra Meteorologisk institutt februar 2013.

Mer aktivitet i Arktis, gjerne nær iskant eller på isen, samt en trend med tynnere is, krever detaljert kartlegging av sjøisen for å trygge ferdselen i nord.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

På BarentsWatch finner man produkter som gir et generelt inntrykk av den aktuelle is-situasjonen, samt kart som egner seg for taktisk isnavigering. Kartene med størst detaljeringsgrad dekker kun den norske del av Arktis med hovedvekt på området rundt Svalbard og Barentshavet.

Globale og regionale kart

Produktene er basert på satellittobservasjoner og sjøisprognoser. Senere vil det også bli gjort tilgjengelig klimatologiske data av sjøis.

De automatiske produktene har en global dekning som oppdateres daglig. Den horisontale oppløsningen er relativ grov noe som gjør produktene mest egnet for å danne seg et generelt inntrykk av den aktuelle is situasjonen. Det genereres automatiske produkter for is-konsentrasjon, is-kant, is-drift og is-type med angivelse for førsteårs- og flerårig-sjøis.

De manuelt genererte produktene har en betydelig større detaljeringsgrad, men dekker kun den norske del av Arktis. For taktisk isnavigering vil disse kartene være best egnet. Kartene angir iskonsentrasjon og blir oppdatert ved arbeidsdagens slutt hver virkedag. Forskere har da gjort en analyse av satellittbilder som man har fått tilgang fra tidlig på morgenen og gjennom dagen.

Hva er nytt?

Issituasjonen kan endres betydelig gjennom dagen.  I BarentsWatch vil man få tilgang til et analysert iskonsentrasjonsbilde for hvert satellittbilde som analyseres av operatørene, så snart disse foreligger. Dette vil gi brukerne en hurtigere tilgang til analysene. Områder som dekkes av flere satellittbilder vil kunne få en hyppigere oppdatering. I Barents Watch vil disse bildene fremkomme som iskart (nær sanntid).

Prognoser for sjøisen

Sjøisprognosene bygger på et modelloppsett som dekker den nordlige Nord-Atlanteren med en horisontal oppløsning på 20 km og en prognosetid som dekker 0 – 72 timer frem i tid med en tidsoppløsning på 6 timer. Modellen er basert på en koblet hav- og sjøismodell. Produktet oppdateres to ganger daglig og viser iskonsentrasjon.

Hva kommer senere?

Brukere av istjenesten har ønske om høyoppløselige iskart også utenom normal arbeidstid. Ved Meteorologisk instituttet jobbes det derfor for å etablere en automatisk klassifisering av høyoppløselige satellitt bilder. En slik rutine vil kunne gi detaljerte isanalyser også på kveld og helligdager og produktet vil da i hovedsak være begrenset av tilgang på detaljerte satellitt data.

Den operasjonelle sjøisprognose modellen som benyttes har i dag ikke inkludert assimilering av sjøtemperatur og iskonsentrasjon. Dette medfører at modellen ikke blir korrigert med observasjoner. I løpet av 2012 vil modellen oppdateres med assimilering av begge disse parametrene. Dette vil gjøre modellen mer nøyaktig.

I tillegg jobber også Meteorologisk institutt med å øke den horisontale oppløsningen på våre hav- og ismodeller. For Arktis vil vi gå fra dagens 20 km modell og over til en 4 km modell. Dette vil øke detaljegraden betydelig. Arbeidet med å innføre en slik modell er startet, og det er forventet at de første resultater kan vises i BarentsWatch innen utgangen av 2013.