Artikler

Njord A plattform til venstre og boligplattformen Floatel Superior til høyre. Foto: Statoil.

Energiprodusent i verdensklasse

For litt over 50 år siden var det ingen som trodde at det fantes olje og gass på norsk sokkel. I dag er Norge verdens femte største eksportør av energi.
LNG-anlegget på Melkøya. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Sikkerhet

Produksjon av norsk olje og gass foregår døgnet rundt, hele året, og involverer flere tusen mennesker. Sikkerheten på norsk sokkel er strengt regulert og alle aktører er pliktige til å drive virksomhet i henhold til regelverkets krav.
Muligheten for storfangst gjør fritidsfiske ekstra spennende. Foto: Anders Røeggen.

Kysten er din

En av tre nordmenn fisker i sjøen minst én gang i året. Nå vil Havforskningsinstituttet og andre vite mer om en av Norges mest populære hobbyer.
Laksemerder. Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council.

Rømming av oppdrettsfisk

Rømming fra oppdrettsanlegg langs kysten er en stor utfordring for både havbruksnæringen, forvaltningen og miljøet. 
Foto: Kystverket.

Den store sjømatnasjonen

Fiske og fangst har vært en viktig næringsvei for Norge i uminnelige tider. Usedvanlig gode naturgitte forhold, god forvaltning og dyktige næringsutøvere plasserer Norge som Europas største fiskeri- og havbruksnasjon. Med de rette grepene kan vi høste av havet og kysten også inn i evigheten.
Foto: Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Norsk oppdrettsnæring

Fra hobby til avansert biologisk storproduksjon.
Lindesnes fyr. Foto: Ø. Paulsen/Havforskningsinstituttet.

Havet blir surere

Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord.
Illustrasjonsbilde tråler. Foto: Lauritzen og Westhammer/Norwegian Seafood Council.

Havområdenes framtid

Det er mange uløste spørsmål rundt hvilke effekter forurensning, forsuring og klimaforandringer har på havet. Det er behov for stor forskningsinnsats for å forstå hvordan ulik menneskeskapt aktivitet virker sammen og påvirker havmiljøet.
Sjø fra Skagerrak slår inn over steinene på Mølen. Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch.

Verdens nest lengste kystlinje

Norge har verdens nest lengste kystlinje etter Canada med et rikt plante- og dyreliv. Miljøtilstanden er stort sett god, men noen områder er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet.
Nordsjøen og Statfjord-feltet på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Nordsjøen

Havområdet Nordsjøen og Skagerrak er rikt på ressurser som fisk og olje. Samtidig er det betydelig bekymring knyttet til utslipp av miljøgifter og næringssalter, bunntråling og annet fiske, klimaendringer og havforsuring. For å sikre en god forvaltning av havområdet er det nødvendig å se på alle påvirkninger samlet.