Artikler

Utslipp i form av overgjødsling fra fiskeoppdretterne er et betydelig problem. Foto: Norsk havbruksenter.

Overgjødsling er et betydelig problem

Overgjødsling i kyst- og fjordområder skyldes utslipp av næringssalter fra fiskeoppdrett, avrenning fra jordbruksarealer, industri og kommunalt avløp.
Blant de viktigste kildene til radioaktiv forurensning i Norge finner vi også utslipp fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Foto: Statens strålevern.

Radioaktivitet

De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i Norge har til nå vært nedfallet etter atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet, vesteuropeiske reprossesseringsanlegg for brukt kjernebrensel og utslipp fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.
Tareskog rammet av trådformede alger. Foto: NIVA.

Tiltak mot forurenset sjøbunn

Det er laget fylkesvise tiltaksplaner for 29 områder med forurenset sjøbunn langs norskekysten.
Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet.

Gamle utslipp skaper fortsatt problemer

Miljøgifter tilføres kyst- og havområder fra mange forskjellige kilder.
Isbjørnbinne med unger. Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.

Miljøgifter samles opp i næringskjeden

En del miljøgifter brytes svært langsomt ned i naturen, og kan hope seg opp i næringskjedene. De farligste stoffene, som PCB og dioksiner, kan gi skader selv i små konsentrasjoner.
Odda med utsikt utover Sørfjorden. Foto: Gunleiv Hadland/Wikimedia Commons.

Forbedret miljøtilstand i forurensede fjorder

Mer enn 20 års overvåking av miljøgifter langs norskekysten har gitt god oversikt over innholdet av miljøgifter i fisk, skalldyr og sedimenter på sjøbunnen.

Ny iskart-tjeneste kan berge liv

Tiden er knapp når det først skjer en ulykke i de iskalde nordområdene. I løpet av minutter kan skjebnen til flere hundre menneskeliv være avgjort.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet.

Leveområder

I grove trekk kan leveområdene i havet deles i to, havbunnen og vannsøyla.
Rester etter spekkovn fra landbasert hvalfangst på 1600-tallet i Smeerenburg nordvest på Spitsbergen. Navnet på stedet betyr 'spekkbyen', direkte oversatt fra nederlandsk. Foto: Harald Faste Aas / Norsk Polarinstitutt.

Svalbard - historie og betydning

Øygruppa Svalbard ligger i det høyarktiske området mellom 74° og 81° nord og 10° og 35° øst. To tredjedeler av øyriket er dekket av is og snø året rundt. 
Illustrasjon fra Meteorologisk institutt februar 2013.

Iskart og informasjon om sjøisens endring

Mer aktivitet i Arktis, gjerne nær iskant eller på isen, samt en trend med tynnere is, krever detaljert kartlegging av sjøisen for å trygge ferdselen i nord.