Artikler

LNG-skip ved Finnmarkskysten. Foto: Vigdis Nygaard/Norut.

Skipstrafikkens påvirkning på miljøet

Skipstrafikken i norske havområder er i vekst. Skipstrafikkens påvirkning på miljøet avhenger blant annet av utviklingen innen gass- og oljesektoren, og her er det store usikkerhet om utviklingen framover.
Snorre A-platformen i Norskehavet.

Miljøkonsekvenser av olje- og gassvirksomhet

Olje- og gassvirksomheten er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. Det arbeides for å utvikle bedre overvåkningsmetoder av næringens effekter på livet i havet.
Foto: Per-Arne Hoel, Kystverket.

Et bærekraftig fiske

Sjømat er Norges nest største eksportnæring. Om det skal fortsette i framtiden må de marine naturressursene forvaltes bærekraftig, og rene og produktive havområder opprettholdes.
Foto: Norwegian Seafood Council.

Fiskeoppdrettsnæring i vekst

Fiskeoppdrett er en næring i rask vekst. De største miljøkonsekvensene av oppdrett er rømming av laks og lakselus.
Skittent vann med grønske, og hvitt belegg på steinene. Overgjødsling gir unormal algevekst. Foto: Klif.

Tiltak mot overgjødsling

Dagens utslipp er så store at de har betydning for vannkvaliteten, så ytterligere tiltak må vurderes.
Oppdrettsanlegg ved Loppa i Finnmark. Foto: Norges sjømatråd.

Oppdrett, jordbruk og avløp viktige utslippskilder

Havområdene påvirkes i varierende grad av tilførsler av fosfor og nitrogen.
Utslipp i form av overgjødsling fra fiskeoppdretterne er et betydelig problem. Foto: Norsk havbruksenter.

Overgjødsling er et betydelig problem

Overgjødsling i kyst- og fjordområder skyldes utslipp av næringssalter fra fiskeoppdrett, avrenning fra jordbruksarealer, industri og kommunalt avløp.
Blant de viktigste kildene til radioaktiv forurensning i Norge finner vi også utslipp fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Foto: Statens strålevern.

Radioaktivitet

De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i Norge har til nå vært nedfallet etter atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet, vesteuropeiske reprossesseringsanlegg for brukt kjernebrensel og utslipp fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.
Tareskog rammet av trådformede alger. Foto: NIVA.

Tiltak mot forurenset sjøbunn

Det er laget fylkesvise tiltaksplaner for 29 områder med forurenset sjøbunn langs norskekysten.
Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet.

Gamle utslipp skaper fortsatt problemer

Miljøgifter tilføres kyst- og havområder fra mange forskjellige kilder.