Artikler

Lakselus. Foto: Thomas Bjørkan/Creative Commons.

Lakselus

Sammen med fiskesykdommer er lakselus en av de størst utfordringene for fiskehelsen i norsk oppdrettsnæring.
Isbjørn på oppsprukken sjøis. Foto: Norsk Polarinstitutt.

Forskning på isavhengige økosystemer i Arktis

ICE-økosystemer er et forskningsprogram som fokuserer på arktiske arter som er truet av kommende klimaendringer; isfauna, dyreplankton, polartorsk, isbjørn, ringsel og ismåke.
Kartillustrasjon på viktige fiskearter.

Hva kan du se?

Kart sammenstillingene du kan se her visualiserer dynamikken i våre havområder gjennom året, og fra år til år. Tjenestene vil gi et bedre grunnlag for å forstå og forvalte bestander og aktivitet i kyst- og havområdene i nord.

Kart kobler fiskebestander og menneskelig aktivitet

Fremtidige brukere av BarentsWatch kan se fram til nyttig og lett tilgjengelig informasjon. Det kan redusere konfliktene mellom ulike interesser i nordområdene.
Det kalde været med mye is gjør oljevernaksjonen etter havariet av Godafoss vanskelig. Foto: Olav Helge Matvik/ Kystverket

Akutte oljeutslipp til sjø og hav

Det antas at det hvert år slippes ut flere millioner tonn olje til elver og hav på verdensbasis. En del av denne oljeforurensningen består av akutte utslipp.
Golfstrømmen er den dominerende havstrømmen i Nord- Atlanteren (angitt med de røde pilene). Illustrasjon: BarentsWatch

Havstrømmer

Havstrømmene er helt avgjørende for livet i havet – og for klimaet i landområdene som grenser opp mot havområdene. 
LNG-skip ved Finnmarkskysten. Foto: Vigdis Nygaard/Norut.

Skipstrafikkens påvirkning på miljøet

Skipstrafikken i norske havområder er i vekst. Skipstrafikkens påvirkning på miljøet avhenger blant annet av utviklingen innen gass- og oljesektoren, og her er det store usikkerhet om utviklingen framover.
Snorre A-platformen i Norskehavet.

Miljøkonsekvenser av olje- og gassvirksomhet

Olje- og gassvirksomheten er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. Det arbeides for å utvikle bedre overvåkningsmetoder av næringens effekter på livet i havet.
Foto: Per-Arne Hoel, Kystverket.

Et bærekraftig fiske

Sjømat er Norges nest største eksportnæring. Om det skal fortsette i framtiden må de marine naturressursene forvaltes bærekraftig, og rene og produktive havområder opprettholdes.
Foto: Norwegian Seafood Council.

Fiskeoppdrettsnæring i vekst

Fiskeoppdrett er en næring i rask vekst. De største miljøkonsekvensene av oppdrett er rømming av laks og lakselus.