Kystverkets melding- og informasjonstjenester

Foto: Kystverket.
Foto: Kystverket.

Kystverket drifter meldings- og informasjonsystemer for registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last. Tjenestene omfatter også informasjon som bidrar til økt sjøsikkerhet.

SafeSeaNet Norway er et nasjonalt meldingssystem for skip som ankommer eller forlater norske havner. Per i dag kan skipsfarten avgi lovpålagt informasjon via meldingssystemet til en rekke etater i henhold til deres forskrifter.

Systemet inneholder løsninger som er skreddersydd basert på meldingsbehovet til andre offentlige myndigheter, slik at de kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet, uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten.

Navigasjonsvarsling

Kystverket er som nasjonal koordinator for NAVCO-tjenesten ansvarlig for å sende ut navigasjonsvarsler om hendelser og forhold på sjøen som kan påvirke navigasjonsforholdene for sjøfarende.

Varslingen skjer over kystradioen og gjennom Etterretninger for sjøfarende (Efs), som utgis av sjødivisjonen i Kartverket. Varslingene inkluderer melding om feil til NAVCO, aktive navigasjonsvarsler og generelle navigasjonsvarsler. Årlig blir det sendt ut ca. 600 navigasjonsvarsler innenfor norsk farvann.

Drifter overvåkingssystemer

Kystverket drifter den norske delen av databasen for Long-Range Identification and Tracking på vegne av norske myndigheter. LRIT er et globalt satellittbasert system for identifisering og sporing av fartøy, som ble innført i Norge i 2009. Systemet er kun tilgjengelig for offentlige myndigheter.

Kystverket registrerer, korrigerer og oppdaterer data om fartøy som seiler med norsk flagg i den europeiske LRIT databasen, som driftes av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA i Lisboa.

Radionavigasjon (DGPS)

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) leverer korreksjonssignaler til GPS navigasjonsutstyr på skip. DGPS-tjenesten gir større nøyaktighet på GPS-posisjonen som blir avlest og bedre signalkvalitet på systemet.

Kystverkets DGPS-tjeneste er oppbygd av 12 DGPS stasjoner langs norskekysten. Hver DGPS stasjon består av referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt. Disse korreksjonene blir kringkastet over Kystverkets maritime radiofyr.

Webbasert karttjeneste

Kystinfo er Kystverkets kartløsning på internett. Her tilgjengeliggjøres Kystverkets egne kartdata, men også kartdata og annen geografisk relatert informasjon fra en stor mengde andre dataeiere. De aller fleste hentes direkte fra kildedatabasen som såkalte WMS-tjenester. Som bruker sikres man derfor tilgang til de siste oppdaterte dataene.

Ulike typer sjøkart, landkart, satellitt- og flyfoto, farleder, naturvernområder, ankringsområder, beredskapstema er eksempler på data man kan finne i Kystinfo.

Bølge- og strømvarsling for sjøfarende

Bølge- og strømvarslingstjenesten gir sjøfarende informasjon om bølge- og strømforhold inntil to døgn frem i tid. Varslene gjelder for spesielt utsatte strekninger langs norskekysten.

Bølgemodellene gir prognoser for bølgehøyde og retning inntil 48 timer frem i tid. I tillegg får man oversikt over vindstyrke og vindretning.

Bølge- og strømvarslingstjenesten skal gjøre det lettere og tryggere for passasjertrafikken å navigere i utsatte kystområder. Tjenesten er utviklet i samarbeid med brukere og andre norske aktører, og utvikles kontinuerlig basert på brukerbehov.

Følger skipsbevegelser på AIS

AIS (Automatic Identification System) er et informasjonssystem som bidrar til at kyststaten Norge kan ivareta en god og effektiv beredskap langs kysten. Kystverket drifter systemet på vegne av norske myndigheter.

Kystverkets AIS-kjede langs norskekysten ble etablert i 2005 og består i dag av 44 landbaserte basestasjoner på fastlands-Norge og Svalbard. Basestasjonene mottar automatiske og dynamiske meldinger fra fartøy som viser fartøyets posisjon, kurs, fart, og identitet.

Navigasjonsvarslingstjenesten NAVAREA

Kystverket har påtatt seg ansvaret som koordinator for NAVAREA XIX, som er ett av områdene i IMO/IHO sin globale navigasjonsvarslingstjeneste.

Området som Kystverket har ansvar for dekker havområdet mellom Grønland og grensen til Russland og strekker seg fra midt på norskekysten og opp til Nordpolen. Sjøtrafikksentralen i Vardø sender på vegne av Kystverket ut NAVAREA-varsler to ganger i døgnet.

Isvarsling til skipsfarten

I løpet av vintermånedene tilbyr Kystverket skipsfarten oppdatert informasjon om isforholdene i norske farvann fra svenskegrensen til Kristiansand, og isbryting i hoved- og bileder utenfor havneområder. Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på kystverket.no fra 1.desember til 31.mars.