Artikler

Blåskjell. Foto: Sjømatrådet.

Skalldyr

Både krepsdyr og skjell er skalldyr. De fleste krepsdyrene har fem par føtter, og det fremste paret er omdannet til klør.
Foto: Kystverket.

Den statlige lostjenesten

På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.

Farled - sjøens vegnett

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier.
Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en såkalt intermodal knutepunkthavn. Foto: Drammen havn.

Havnestrukturen i Norge

Havnestrukturen i Norge består i dag av 32 stamnetthavner. Resten betegnes lokale havner, fiskerihavner, fritidsbåthavner og lignende.
Foto: Forskningsnettverket ARCTOS.

Marinbiologi

Studiet av livet i havet, hvilke arter som finnes der og hvordan de har utviklet seg. 
Europeisk hummer. Foto: Wikimedia Commons.

Fiskeribiologi

Fiskeribiologien skal gi oss kunnskap som sikrer at fiskebestandene blir forvalta på en forsvarlig måte.
Giske utenfor Ålesund. Foto: Anders Røeggen, BarentsWatch.

Overvåking og forskning

Først i de aller siste årene har oppmerksomheten blitt rettet mot konsekvensene av forsuring av havet. Forskningen på dette feltet er derfor ganske ny.
Sjøstjerner er en av mange arter som er utsatt ved forsuring av havet. Foto: Silje L. Bakke/Creative Commons

Forsuring av havet kan føre til at arter forsvinner

Når havet blir surere blir mindre kalk tilgjengelig. Dette kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett.
Nordic Barents på vei gjennom Nordøstpassasjen. Foto: Tschudi Shipping.

Skipstrafikk i Arktis

Klimaendringer har ført til redusert isutbredelse i Arktis. Dette åpner for økt skipstrafikk, på sikt kanskje også transpolar trafikk gjennom internasjonalt farvann over Polhavet. Det er knyttet spesiell risiko til denne type skipstrafikk.
”Ramnfjord” på grunn ved Hustadvika 13. april 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Rapportering av sjøulykker

Det er krav til rapportering ved ulykker. Emne beskriver også hva som skal rapporteres, når tid det skal rapporteres og til hvem det skal rapporteres.