Farled - sjøens vegnett

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer, og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Tiltakene dekker hele spekteret, fra fysiske utdypninger til oppmerking og trafikkreguleringer med mer, for å bedre fremkommeligheten for skipstrafikken og trygge det marine miljø.

Informasjon og kunnskap er nødvendig for å kunne beskrive, identifisere, vurdere og velge mellom ulike tiltak i farledene. Spesifikasjoner for alle farledene er samlet i en farledsdatabase som er under kontinuerlig supplering og oppdatering, og hvor stadig flere egenskapsdata for de ulike farledene legges inn. Denne databasen vil i sin tur utgjøre kjernen i et samlet nasjonalt kystinformasjonssystem (KYSTINFO), som Kystverket administrerer.

Hovedmotivene bak etableringen av farledsstrukturen var:

  • Å kunne definere en farled eller et bruksområde i kystsonen på en standardisert og kortfattet måte.
  • Å til enhver tid kunne ha en oppdatert oversikt over fordeling av statlig og kommunalt ansvar, herunder en oppdatert oversikt over de farleder Kystverket har ansvar for.
  • Å etablere en samordnet definisjon av farledskategorier, det vil si viktighet, for derigjennom å kunne planlegge og prioritere midlene best mulig.
  • Å kunne definere statslosenes sertifikater på en kortfattet og lettfattelig måte.

Geografisk referansesystem

I tillegg skal farledsstrukturen fungere som et geografisk referansesystem for interne tiltak i Kystverket innen oppmerking, utdyping og trafikkregulering. Farledene representerer trafikkårer for skipstrafikken, og representerer således en infrastruktur med en viss prioritet.

Viser vegsystemet til sjøs

I arbeidet med Nasjonal transportplan er det definert et sammenhengende enhetlig nasjonalt stamnett for transport, det vil si: båt, bil, tog og fly. For Kystverket gjelder dette hovedledene langs kysten, "påbudte" seilingsleder, og innseiling til de viktigste havnene.

Stamnettet inndeles videre i sjøtransportkorridorer med geografisk utstrekning og nummerering i samsvar med de definerte nasjonale transportkorridorene. Denne nye definisjonen av stamnett og korridorer for sjøtransport medfører at klassifikasjon og koding av farledsstrukturen må tilpasses denne. Dette vil bli gjort i forbindelse med at også farledsnormene blir revidert.

Gir oversikt og analysegrunnlag

Kystverket og de andre transportetatene vil da enklere kunne gjennomføre trafikkanalyser for gods- og persontrafikk på tvers av transportformene. Dette er viktig for å vurdere effektive intermodale løsninger i arbeidet med å forbedre konkurransesituasjonen for sjøtransport ift. landsiden: og å oppnå den overordnede politiske målsettingen om å overføre mer trafikk fra veg til sjø og bane. Kystverket vil videre kunne dokumentere behovet for tiltak i stamnettet på en bedre måte."

Synliggjør Kystverkets geografiske interesseområder

Økt utnyttelse av kystsonen har gjort det nødvendig for Kystverket å kunne hevde sektormyndighet på en effektiv måte overfor private utbyggere, kommuner, fylkeskommuner o.l. I denne sammenheng er det behov for å benytte farledsstrukturen som en synliggjøring av Kystverkets geografiske interesseområder.