Akutte oljeutslipp til sjø og hav

Det kalde været med mye is gjør oljevernaksjonen etter havariet av Godafoss vanskelig. Foto: Olav Helge Matvik/ Kystverket
Det kalde været med mye is gjør oljevernaksjonen etter havariet av Godafoss vanskelig. Foto: Olav Helge Matvik/ Kystverket
Det antas at det hvert år slippes ut flere millioner tonn olje til elver og hav på verdensbasis. En del av denne oljeforurensningen består av akutte utslipp.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Et oljeutslipp defineres som akutt når utslippet oppstår plutselig og er ulovlig. Hovedkildene til denne forurensningen er ulykker og uhell knyttet til landbasert industri, skipsfart og utslipp fra oljevirksomheten til havs. En betydelig del av oljeforurensningen har likevel ukjent opphav, da kilden til utslippet er ukjent og skadevolder dermed ikke identifisert. Det største totale oljeutslippet i Norge skjedde i forbindelse med ”Bravo”-ulykken i 1977. Om lag 20 000 tonn med olje lakk da ut i havet. Det største utslippet i forbindelse med skipsfart skjedde i 1981 da fartøyet ”Deivfovos” forliste utenfor Helgeland i Nordland og 1000 tonn olje gikk ut i sjøen.

Hva skjer med oljen?

Når oljen havner på sjøen vil den ta opp vann. Hvor mye avhenger av oljetype. Råolje kan ta opp cirka 80 % vann, bunkersolje/tungolje kan ta opp cirka 30-50 % vann. De lette komponentene, som også er de mest giftige, vil fordampe i løpet av den første tida etter utslippet. Hvor stor meng­de som fordamper er avhengig av oljetype, temperatur og vind. Det er store variasjoner mellom oljer. Diesel og bensin er tyntflytende, og den synlige mengden på overflaten blir forholdsvis raskt borte. Lettere oljetyper inneholder høyere mengder giftige komponenter. Tungolje vil forbli lengre på vannoverflaten og en betydelig mindre del av denne oljen blandes ut i vannmassene.

Oljens forvitring har betydning for den videre håndteringen både på sjø og strand.

Konsekvenser av oljeforurensningen

 Samme type utslipp og mengde kan blant annet ha helt ulike effekter ut fra hvor, når, hvilke naturressurser som er på stedet når ulykken skjer. Generelt kan vi likevel si at konsekvensene for det marine miljøet avhenger mye av oljetype, værforhold og gjennomføring av skadebegrensende tiltak.

 Akutte oljeutslipp kan også ha økonomiske konsekvenser for fiskerier, oppdrettsanlegg og for turistnæring.

 Kunnskapen om langtidsvirkningene på marine organismer som følge av oljeutslipp er delvis mangelfull, men det drives omfattende forskning på området. Kystverket har også de siste årene iverksatt et undersøkelsesprogram ved akutte oljeutslipp som også måler miljøpåvirkningen over tid.

Beredskap mot akutt forurensning

Ved akutt forurensning er Kystverket myndighet etter forurensningsloven. Kystverket skal i tillegg gi råd og bistand og lede en eventuell statlig oljevernaksjon.

Antall varslinger om hendelser med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning har vært relativt stabile de siste ti årene. Den registrerte mengden oljeforurensning har også ligget stabilt lenge. Riktignok med 2007 som et år med tilnærmet dobbel mengde på grunn av ”Server”-ulykken utenfor Bergen.

I 2011 fikk Kystverket til sammen 1403 varsler om akutt forurensing eller fare for forurensning. Av disse førte 382 til faktiske utslipp, der 162 var utslipp til sjø.