Havstrømmer

Golfstrømmen er den dominerende havstrømmen i Nord- Atlanteren (angitt med de røde pilene). Illustrasjon: BarentsWatch
Golfstrømmen er den dominerende havstrømmen i Nord- Atlanteren (angitt med de røde pilene). Illustrasjon: BarentsWatch

Havstrømmene er helt avgjørende for livet i havet – og for klimaet i landområdene som grenser opp mot havområdene. 

Den høye produktiviteten i våre nordlige havområder har sammenheng med transport av varme vannmasser over Nord-Atlanteren. Når varmt atlantisk vann fra sør møter kaldt vann fra Nordishavet i Barentshavet, oppstår det et skille, polarfronten. Polarfronten påvirker isdannelsen og gir opphav til viktige livsfunksjoner.

Havstrømmer i Nord-Atlanteren

Golfstrømmen er den dominerende havstrømmen i Nord- Atlanteren (angitt med de røde pilene). Den har sitt utspring ved det amerikanske kontinent og inneholder varmt og saltholdig vann. Golfstrømmen transporterer store mengder varme til nordlige deler av Europa.

Varmetransporten er størst om vinteren fordi strømningshastigheten er størst på denne tiden av året. Golfstrømmen har tilnærmet konstant temperatur 15-20°C) og saltholdighet hele året. Etter hvert blander den seg med kaldere og mindre saltholdig vann fra nordområdene.

Når Golfstrømmen nærmer seg Barentshavet synker temperaturen til rundt 5°C om vinteren og 10°C om sommeren. Saltholdigheten endrer seg lite, og ligger på rundt 36 – 35 (enheter for salinitet) 

Strømmen går gjennom Framstredet vest for Svalbard videre inn i Barentshavet (angitt med rosa piler). Her møter vannmassene de kaldere og mindre saltholdige sørvestlige arktiske havstrømmene, vist med blå piler. De arktiske strømmene kan ha en temperatur på -2-+2°C og en saltholdighet på under 34.

De arktiske strømmene gir et betydelig kaldere klima ved Grønland og de kanadiske kyststrekningene langs Labrador og Newfoundland – enn tilfellet er for Europas kystområder.

Nær kysten, både på øst- og vestsiden av Nord-Atlanteren, oppstår det mindre kyststrømmer med saltholdighet mellom 25 og 34 (angitt med grønne piler). For disse strømmene vil temperatur og saltholdighet variere betydelig etter årstidene. De er varmere enn Golfstrømmen om sommeren og kaldere om vinteren. Saltholdigheten vil bli påvirket av tilførselen av ferskvann fra landområdene.

Havstrømmer i nordområdene

Transport av atlantisk vann varierer over tid. Dette er grunnleggende for forståelse av endringer i klimaet og for transport av egg, larver og dyreplankton inn i Barentshavet.

På kartet er også polarfronten angitt. Polarfronten deler Barentshavet i to.

  • I den sørlige delen dominerer relativt varme atlantiske vannmasser og sub-arktiske økosystem
  • I den nordlige delen dominerer kalde arktiske vannmasser og arktiske økosystem.

Polarfronten påvirker i stor grad isdekket i Barentshavet og gir opphav til viktige livsfunksjoner. Transport av atlantisk vann inn i Barentshavet er en indikator i forvaltningsplanen for Barentshavet med Lofoten.