Sjørett

"Simrad Buholmen" på oppdrag for Kystverket. Foto: Redningsselskapet.
"Simrad Buholmen" på oppdrag for Kystverket. Foto: Redningsselskapet.
Rettsregler som angår skipsfart langs kysten vår og i havområdene rundt oss. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Sjøretten omfatter både privatrettslige regler f.eks. regler om certeparti- og konnossementsforhold, havari- og sjøforsikring mm og offentlig rettslige regler f. eks om skips nasjonalitet og det offentlige tilsyn med skips sikkerhet.

De privatrettslige regler er stort sett regulert av lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mens det offentlige tilsyn er regulert av lov 16. februar nr. 7 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Også folkerettslige regler hører i noe utstrekning inn under sjøretten. Her kan nevnes skips rett til fri gjennomfart av en stats ytre sjøterritorium, eller om havnestatens rett til å kontrollere anløpende, fremmede skips sikkerhet, eller om statlige skips immunitet overfor arrest i fremmed havn.

Det offentlige maritime regelverk med skips sikkerhet, hindring av forurensning og sjøfolks arbeids- og levevilkår er gjennomført i Sjøfartsdirektoratet regelverket. Regelverket består for en stor del av implementering av internasjonale konvensjoner. Disse konvensjoner utarbeides i Internasjonal Maritime Organisasjon (IMO) som er en del av FN systemet. De viktigste konvensjonene er SOLAS ( Safety of Life at Sea), MARPOL (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) og STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafares).