Ulovlig fiske - kan det stoppes?

Illustrasjonsfoto: Kystvakten.
Illustrasjonsfoto: Kystvakten.

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske, kalt UUU-fiske er et betydelig globalt problem.

Titusenvis av fiskebåter fisker driver ulovlig fiske eller fisker på bestander som ikke er regulert eller blir rapportert. UUU-fiske er den største trusselen mot fiskebestandene i verden i dag.

I Norge har man i de senere årene satt i verk en rekke tiltak mot UUU-fiske, og har lyktes med å marginalisere dette fisket i våre havområder. Først og fremst på grunn av gode avtaler mellom alle land som fisker i Nord-øst Atlanteren og spesielt gjennom det internasjonale havnestatsregimet vedtatt av FNs matvareprogram FAO.

Fram til for fire-fem år siden regnet myndighetene med at det årlig ble fisket mellom 100 og 140 000 tonn torsk og hyse ulovlig i våre nordlige farvann. Dette representerte en svart omsetning på over 1,5 milliarder kroner hvert år – bare fra Barentshavet. Dette er nå historie og redusert til et marginalt problem. Men internasjonalt, spesielt i internasjonalt farvann utenfor lands 200 mils soner og i sonene til land uten ressurser til en effektiv kontroll, drives det fremdeles et ustrakt UUU-fiske.

Organisert kriminalitet

UUU-fiske omfatter både kriminelle handlinger som ulovlig fiske, men også aktivitet som ikke nødvendigvis er ulovlig. Selv om UUU-fiske ofte brukes som et helhetlig begrep, er det viktig å skille mellom disse typene av fiske. Ulovlig fiske utgjør et kriminalitetsproblem – i de fleste tilfeller drevet som organisert kriminalitet, mens urapportert og uregulert fiske er forvaltningsproblemer – det vil si at det blir fisket på bestander uten reguleringer eller uten at det blir rapportert, slik at regnskapet på hva som blir tatt ut av havet blir feil.

Mange land i Afrika og Asia har store fiskeressurser i sine områder, men mangler ressurser til å drive effektiv kontroll slik vi er vant til i Europa og Nord-Amerika. Da kan avtaler om å nekte fartøyer å lande og omsette fangstene sine globalt være et meget effektivt verktøy for å få slutt på UUU-fisket, slik havnestatsavtalen i FAO effektivt har vist. Dersom dette i tillegg blir kombinert med elektronisk sporing, som f. eks via satellitt, vil det bli vanskeliereg å omsette fangster basert på UUU-fiske.

Svartelister

Organisert, grenseoverskridende fiskerikriminalitet er en særlig problemstilling, som norske myndigheter de siste årene har prioritert høyt å motarbeide. Dette arbeidet krever tett samarbeid mellom ulike etater nasjonalt, men også et godt internasjonalt samarbeid. Det er utarbeidet en egen internasjonal svarteliste over fartøy som driver UUU-fiske og som blir oppdatert jevnlig. Fartøy som står på denne listen blir nektet å drive fiske, omlasting eller bearbeiding i norske farvann og i norske havner.

Mer om dette på: www.fiskeridir.no

Regjeringen.no om ulovlig fiske (utgått lenke)

Food and Agriculture Organization of the United Nations: IUU fishing