Overgjødsling er et betydelig problem

Utslipp i form av overgjødsling fra fiskeoppdretterne er et betydelig problem. Foto: Norsk havbruksenter.
Utslipp i form av overgjødsling fra fiskeoppdretterne er et betydelig problem. Foto: Norsk havbruksenter.

Overgjødsling i kyst- og fjordområder skyldes utslipp av næringssalter fra fiskeoppdrett, avrenning fra jordbruksarealer, industri og kommunalt avløp.

Skagerrakkysten er det området i Norge som er mest påvirket av næringssalter. Tilstanden har imidlertid bedret seg, og målinger viser at vannkvaliteten i de ytre områdene langs Skagerrakkysten stort sett er god. I enkelte fjorder er tilstanden fortsatt mindre god.

I Norge skjer de største utslippene av næringssalter på kyststrekningen Stadt og nordover. Der hoper imidlertid ikke næringssaltene seg opp i like stor grad som i områdene langs Skagerrakkysten. Likevel kan overgjødsling være et betydelig lokalt problem flere steder. Dette gjelder særlig områder med dårlig vannutskiftning.

Fare for økt algevekst

Riktig mengde næringssalter er nødvendig for et godt fungerende økosystem. Men hvis tilførslene av næringssalter blir for store, kan det skje en opphoping som påvirker økosystemet negativt.

Vi kan få økt algevekst, tilgroing, nedslamming av bunnen og redusert sikt i vannmassene. Dette fører til økt nedbryting av biologisk materiale som igjen kan gi oksygenmangel. Resultatet kan bli redusert biologisk mangfold og hyppigere oppblomstringer av giftalger.

Høye konsentrasjoner av næringssalter gir større effekter i fjorder enn i åpent kystfarvann. Dette skyldes at mange norske fjorder er såkalte terskelfjorder. I disse fjordene vil utskiftingen av bunnvannet ta svært lang tid og effekter av overgjødsling vil dermed lett kunne oppstå. Oksygensvinn og tilslamming er de mest alvorlige effektene.

Større mengder næringssalter i omløp

Større mengder næringssalter har kommet i omløp de siste 50 - 100 årene. Årsaken er de store endringene i samfunnsstrukturen og den sterke økonomiske utviklingen.

Jordbruksproduksjonen har blitt intensivert, og bruken av kunstgjødsel har økt. Økt transportvirksomhet og industriproduksjon har ført til økte utslipp av nitrogenholdige gasser til atmosfæren, og disse havner i vannforekomstene via nedbør og partikler.

Økt oppdrettsaktivitet har medført sterk økning i utslippene til Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet de siste 20 årene. Fiskeoppdrett er nå den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter i Norge.