Innenfor jordbruk, kommunalt avløp og industri har det vært gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene av næringssalter de siste 20-30 årene. Omtrent tilsvarende tiltak er gjennomført i store deler av Europa, noe som også kommer Norge til gode.

Næringssalter føres til Norge med havstrømmer fra områder lenger sør i Europa. Å bidra til økt miljøfokus og tiltak gjennom internasjonalt samarbeid er derfor særlig viktig for Norge. EUOSPARUNCLOSMARPOL, Ballastvannkonvensjonen og Konvensjonen for biologisk mangfold er viktige samarbeidskanaler og avtaler.

Andre mulige tiltak som bør vurderes:

  • å gjennomføre ytterligere utslippsreduserende tiltak i områder som står i fare for å bli overgjødslet. Aktuelle tiltak er å skjerpe rensekrav etter forurensningsforskriften og i utslippstillatelser og ta med rensekrav i vannregionmyndighetens arbeid med forvaltningsplaner.
  • å fremskaffe kunnskap om miljøtilstanden i områder der utslippene øker. Det nyopprettede overvåkingsprogrammet ØKOKYST har til formål å følge opp denne problemstillingen langs norskekysten i henhold til vannforskriften.
  • I tillegg skal virksomheter med utslipp som kan føre til nevneverdig skade og ulempe være pålagt miljøovervåking etter forurensningslovens § 51.