Tiltak mot forurenset sjøbunn

Tareskog rammet av trådformede alger. Foto: NIVA.
Tareskog rammet av trådformede alger. Foto: NIVA.

Det er laget fylkesvise tiltaksplaner for 29 områder med forurenset sjøbunn langs norskekysten.

 I første omgang er 17 av de 29 områdene prioritert for videre undersøkelser. Flere steder pågår det fortsatt undersøkelser, men for noen områder er detaljerte planer laget og opprydningen er i gang eller er i ferd med å avsluttes.

I tillegg er opprydning i forurenset grunn, reduksjon av miljøgifter i produkter og reduksjon i utslipp fra industri og landbruk viktige tiltak for å redusere utslipp av miljøgifter til vann.

Internasjonalt samarbeid

Norge arbeider for bindende forpliktelser i miljøsamarbeidet i det nordøstlige Atlanterhavet gjennom OSPAR-konvensjonen. Regjeringen vil arbeide for en ambisiøs tolkning av målet om å stanse utslipp av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø innen en generasjon.

Arbeidet for å stanse bruk og utlipp av kjemikalier foregår blant annet gjennom EU-regelverket, Langtransportkonvensjonen (LRTAP) og Stockholmskonvensjonen. Norge har jobbet aktivt for en global avtale om å redusere kvikksølvutslippene, og høsten 2013 ble en bindende global avtale for å redusere bruk og utslipp av kvikksølv undertegnet (Minimatakonvensjonen).