Oppdrett, jordbruk og avløp viktige utslippskilder

Oppdrettsanlegg ved Loppa i Finnmark. Foto: Norges sjømatråd.
Oppdrettsanlegg ved Loppa i Finnmark. Foto: Norges sjømatråd.

Havområdene påvirkes i varierende grad av tilførsler av fosfor og nitrogen.

Langs Skagerrakkysten er jordbruk og kommunalt avløp de største utslippskildene. Langs denne kyststrekningen finner vi også de største befolkningskonsentrasjonene, noe som forklarer de relativt høye tilførslene fra kommunalt avløp. Tilførslene av næringssalter til Skagerrakkysten fra norske utslippskilder har vært nokså stabile siden 1990.

Langs de andre kyststrekningene er fiskeoppdrett den største utslippskilden. De største utslippene fra oppdrettsnæringen skjer i Norskehavet. Oppdrettsanleggene i Norskehavet står for nesten halvparten av de totale utslippene av fosfor i Norge. Norskehavet har også den absolutt største økningen av tilførsler langs kysten. Her er tilførslene av fosfor tredoblet siden 1998.

Tilførsler av næringssalter fra jord og luft

Tilførsler av næringssalter som skyldes nedbør og naturlige prosesser i jordsmonnet og berggrunnen kalles bakgrunnsavrenning. Bakgrunnsavrenning er en viktig kilde til tilførsler av næringssalter.

Tidligere ble tilførsler via atmosfæren sett på som en som en naturlig del av bakgrunnsavrenningen. En stor del av denne tilførselen, særlig av nitrogen, er imidlertid menneskeskapt og skyldes nedfall av langtransportert luftforurensning.

Tilførsler av næringssalter med havstrømmer

At næringssalter fraktes med havstrømmene inn mot kysten er en naturlig prosess. Men vannmasser med unaturlig høye konsentrasjoner av næringssalter kan føre til overgjødsling. Overvåking viser at norskekysten, særlig Skagerrakkysten, påvirkes av næringssalter fra andre europeiske land.