Norskehavet

Sild er en av nøkkelartene i Norskehavet. Foto: NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).
Sild er en av nøkkelartene i Norskehavet. Foto: NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Norskehavet er det store havområdet mellom Norge, Svalbard og Island. Her finner vi store, dels uberørte vannmasser og dyphavsbunner. Miljøtilstanden regnes som god, men for noen arter og områder ser vi likevel tydelige konsekvenser av menneskers påvirkning.

Miljøtilstanden i Norskehavet regnes som god, men det er likevel betydelige miljøutfordringer, særlig knyttet til effekter av klimaendringer og forsuring av havet, overbeskatning av enkelte fiskebestander, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestander og behovet for bevaring av korallområder.

Mer om forvaltningsplanen for Norskehavet og forvaltningsplanen i sin helhet finner du hos Miljøstatus.no

Overvåkning

Overvåkingen av miljøtilstanden i Norskehavet koordineres av Overvåkingsgruppen, som også gir en årlig evaluering av tilstanden. Siden vi ikke kan overvåke alt, er et sett indikatorer valgt ut for å kunne si noe om miljøtilstanden i havområdet. Basert på utviklingen i indikatorene kan det settes i verk tiltak for å redusere miljøpåvirkningen.

Mer om arbeidet til overvåkningsgruppen og indikatorene finner du hos miljøstatus.no