Nordsjøen

Nordsjøen og Statfjord-feltet på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.
Nordsjøen og Statfjord-feltet på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Havområdet Nordsjøen og Skagerrak er rikt på ressurser som fisk og olje. Samtidig er det betydelig bekymring knyttet til utslipp av miljøgifter og næringssalter, bunntråling og annet fiske, klimaendringer og havforsuring. For å sikre en god forvaltning av havområdet er det nødvendig å se på alle påvirkninger samlet.

For å vurdere miljøkonsekvensene av menneskelig aktivitet på hele økosystemet, må vi å se på belastningen fra all aktivitet samlet. Målet er en økosystembasert forvaltning.

En økosystembasert forvaltning betyr at menneskelig aktivitet ikke skal overskrider grensene økosystemet setter for å opprettholde sin struktur, produksjon og sitt biologiske mangfold. Slik forsøker vi å sikre at vår bruk av havområdet ikke er ødeleggende for økosystemet og at ressursene forvaltes bærekraftig.

Regjeringen la fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 26. april 2013. Planen legger rammene for den videre forvaltningen av havområdet, angir status og målsettinger for miljø, ressurser og næringsaktivitet, og forteller hvordan vi skal nå de målene vi har satt oss.

Viktige tiltakspunkter i forvaltningsplanen:

  • utvikling av kartbasert verktøy for arealdelen av forvaltningsplanene

  • prioritere arbeidet med marin forsøpling, herunder støtte frivillig oppryddingsarbeid, forbedre regelverket, og være en pådriver internasjonalt

  • legge vekt på videre kunnskapsoppbygging, blant annet etablere samordnet overvåkingssystem for vudering av miljøtilstanden, og styrke kunnskapen om effekter av klimaendringer og havforsuring

Gjennom forvaltningsplanen framgår det at regjering og forvaltning er enige om at miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak ikke er god, og at dette i framtiden vil kreve ytterligere tiltak.