Barentshavet

KV Harstad på oppdrag i Barentshavet. Foto: Kystvakten.
KV Harstad på oppdrag i Barentshavet. Foto: Kystvakten.

Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, med et rikt bunndyrsamfunn og store bestander av fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Havområdet er fortsatt rent og rikt, men påvirkes av menneskelig aktivitet, klimaendringer og forsuring.

Forvaltningsplanen

Den første forvaltningsplanen for Lofoten – Barentshavet ble lagt fram i 2006. I mars 2011 la regjeringen fram en oppdatert plan. Den oppdaterte forvaltningsplanen bekrefter den verdifulle og sårbare statusen til artene og områdene som er identifisert.

 Miljøressurser, verdifulle og sårbare arter og naturområder har blitt kartlagt i Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. Forvaltningsplanen fastsetter mål for å sikre en god miljøtilstand. Faren for akutte utslipp er vurdert spesielt for å avklare de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser.

Forvaltningsplanen og målene finner du i sin helhet hos Miljøstatus.

Overvåkingen av Barentshavet

Overvåkingen av miljøtilstanden i Barentshavet blir koordinert av Overvåkingsgruppen, som også gir en årlig evaluering av tilstanden i økosystem Barentshavet. Siden vi ikke kan overvåke alt, er det valgt ut et sett indikatorer for å kunne si noe om miljøtilstanden i havområdet. Basert på utviklingen i indikatorene kan det settes i verk tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. Indikatorene bidrar også til å dokumentere kvaliteten på norsk sjømat.