Muligheten for storfangst gjør fritidsfiske ekstra spennende. Foto: Anders Røeggen.
Muligheten for storfangst gjør fritidsfiske ekstra spennende. Foto: Anders Røeggen.

Kysten er din

Allemannsretten er et godt innarbeidet prinsipp for ferdsel og naturbruk i Norge. Slik er det for fritidsfiske på sjøen også.

Det er fritt og ferdes på sjøen og alle kan høste gratis av de enorme ressursene på kysten. Men det er noen enkle regler som skal følges. Reglene for personer med fast bopel i Norge og utenlandske turister er noe forskjellige.

En av tre nordmenn fisker i sjøen minst én gang i året. Men særlig mye mer vet en heller ikke om en av Norges mest populære hobbyer. Det finnes ikke register over norske fritidsfiskere, fisketurismebedrifter eller fritidsfiskebåter i Norge, så er det krevende å bygge solid kunnskap om aktiviteten.

Vil vite mer om det populære fritidsfisket

For å utvikle effektive metoder for kartlegging av fritidsfisket i Norge, er Havforskningsinstituttet og flere andre i gang med et stort forskningsprosjekt om denne aktiviteten.

– Vi vet at fritidsfisket er mer enn matauk og hobby – det er også viktig sosialt og økonomisk. Å kunne fiske sin egen middagsmat står sterkt i norsk kultur, sier Jon Helge Vølstad, Forskningssjef og leder for Forskningsgruppe Fiskeridynamikk ved Havforskningsinstituttet.

Kjærlighet til fritidsfiske langs kysten. Foto: CH / Innovation Norway.

Kjærlighet til fritidsfiske langs kysten. Foto: CH / Innovation Norway.

Fra i fjor har han ledet et treårig prosjekt som skal øke kunnskapen om fritids- og turistfisket langs kysten vår. Fritidsfiske gjelder fastboende som fisker, mens turistfiske er utlendinger som besøker landet.

- Når vi blir ferdig med datainnsamlingen i 2019 vil vi for første gang få en oversikt over det marine fritidsfisket i Norge, sier Vølstad.

Stor frihet i Norge

I Norge har vi et enkelt regelverk for fritidsfiske som går på redskapsbegrensning, minstemål og fredning av arter. Alle fastboende fritidsfiskere har lov til å selge fisk inntil momsgrensen på 50 000 kroner, men kun gjennom fiskerimottak på lik linje med yrkesfiskere.

- I motsetning til de fleste land så er ikke vårt regelverk for fritidsfiske mer omfattende enn at en kan putte det i lomma. Norge er unikt i denne sammenheng, en kan ha med seg fiskestanga og fiske hvor en vil i sjøen. En skal ikke lenger enn til Danmark hvor fangsten må rapporteresog en må kjøpe fiskekort, sier Olav Lekve, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

 Fritidsfiske, utført i fritiden som hobby, omfatter både sportsfisket og det mer mataukbaserte fisket med garn, line, ruser og teiner. Fiske som form for friluftsliv kalles gjerne sportsfiske. I perioden 1997 til 2014 har andelen fritidsfiskere i den norske befolkning vært på mellom 44 og 50 prosent.

Turistfiske er et annet begrep som ofte benyttes. Normalt vil alle som er tilreisende til et sted oppfattes som en turist, selv om en er norsk og på reise i Norge. I begrepet turistfiske ligger imidlertid ofte en gjengs forståelse av at dette er tilreisende utenlandske sportsfiskere.

Kilde: NJFF, SNL. 

Han mener allemannsretten og at Norge er beriket med mye natur og lav befolkningstetthet forklarer hvorfor det er slik.
- Dette med at alle kan bruke naturen fritt - enten det gjelder fiske i sjøen, slå opp et telt eller å plukke bær uten at det skal koste oss noe - stikker dypt, sier Lekve.

Hva og hvorfor fiskes det

Målet med forskningsprosjektet som Havforskningsinstituttet leder er å kartlegge omfanget og ringvirkningene av fritidsfiske i saltvann i Norge. Forskerteamet vil finne ut hvor mye og hvilke arter som fiskes, og hvilke påvirkninger fritidsfisket kan ha på viktige kystnære bestander. 

- Karleggingen nasjonalt vil basere seg på telefonintervju og registrering av fiske i dagbøker, og omfattende feltarbeid i Oslofjorden, Hordaland og Troms, forteller Keno Ferter, forsker ved Havforskningsinstituttet, som er medansvarlig for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Den økonomiske og sosiale delen av fritidsfisket er en viktig del av prosjektet.
- En av tre nordmenn oppgir at de fisker i sjøen minst en gang om året, det er en veldig populær hobby. Vi ønsker å finne ut hva som motiverer fiskerne og hvorfor de gjør det. Er det det sosiale eller er det naturopplevelser som trekker mest, undrer Ferter. 

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) har ansvar for den sosioøkonomiske forskningen. Andre partnere i prosjektet er Akvaplan-Niva, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nordlandsforskning AS og en rekke internasjonale universiteter og forskningsinstitutter.

Vølstad er glad for å ha med seg forskere fra land som USA, Australia, og New Zealand i prosjektet. Disse landene har kommet lengst i å utføre regelmessige undersøkelser av fritidsfiske i saltvann, og de har også effektive reguleringer for å sikre bærekraftig fiske.

Undersøkelser til vanns og til lands

Forskerne vil gjøre et omfattende feltarbeid både til lands og til vanns, og snakke med fiskere som fisker fra land og i båt.

- Vi gjennomfører nå en stor telefonundersøkelse med mål om å gjennomføre 10 000 intervjuer -  2500 hver i Oslo, Hordaland og Troms, og 2500 i resten av landet. Et representativt utvalg av dem vil bli spurt om å føre en fangstdagbok eller delta i den sosioøkonomiske undersøkelsen, sier Ferter.

Siden hovedundersøkelsen både omfatter fritids- og turistfiske vil forskerne ta kontakt med både fastboende og turister når de er ute i felt.

- Hva tenker du er noe av det mest interessante med dette prosjektet?
- Et av hovedmålene for prosjektet er å utvikle metoder som gjør det mulig å følge utviklingen i fritids- og turistfisket framover. Det blir også spennende å se hvordan fangsten på noen av de mest populære artene, som sjøørret, torsk og kveite, er sier Ferter.

Spent på resultater

Lekve sier Fiskeridirektoratet er spent på resultatene.
- Vi vet svært lite om fritidsfiske siden det ikke blir registrert. Vi antar at fritidsfiske på de største og viktigste bestandene der det fiskes mye utgjør en liten del av det samlede fisket.

Lekve synes det er interessant at forskningsprosjektet også vil se på hva fritidsfiske betyr sosialt og økonomisk.
- Det er mange verdier knyttet til fritidsfiske, fra det å kunne fiske sin egen middag til de pengene både nordmenn og utlendinger legger igjen i lokalsamfunn de besøker langs kysten.

Foreløpig er det ingen plan om å skjerpe reglene på fritidsfiske i Norge. Et unntak er fangst av hummer, i fjor kom det nye regler som krever at hummerfiskere må registrere seg. Grunnen til det er at hummer er en presset bestand og det trengs data over hvor mye hummer som blir tatt.

Når det gjelder turistfiske har det har kommet nye regler fra i år.