BarentsWatch

Gjennom BarentsWatch samarbeider offentlige etater og forskningsinstitusjoner om å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene.

Her skapes en arena for samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling. Kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester. 

BarentsWatch skal bidra til:

  • Bedre havovervåkning gjennom et felles situasjonsbilde, og bedre samhandling mellom operative etater.
  • Økt sjøsikkerhet og bedre operasjonsledelse gjennom en styrket situasjonsforståelse.
  • Effektivisering gjennom å forbedre ressursutnyttelsen, redusere kostnader gjennom styrket samhandling mellom etatene, samt standardisering som gir tidsbesparelser.
  • Utvikling gjennom informasjonsløsninger som gir et bedre faktagrunnlag for beslutninger, og styrket informasjonstilgjengelighet.
  • Økt verdi og kvalitet på kunnskap ved å sammenstille eksisterende og kvalitetssikret informasjon og data fra partnerne.
  • Være konfliktdempende ved å synliggjøre flere perspektiver.

Ved å samordne informasjon og utvikle nye tjenester basert på kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og gi et bedre bilde av aktivitet og tilstand i våre hav- og kystområder.

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Vi er lokalisert i Tromsø og Kystverket er vår vertsetat.

  • Publisert: 15. desember 2011
  • Sist endret: 26. april 2017