Strategi 2021-2024

Godkjent av Etatsgruppen juni 2021.

BarentsWatch sin strategi er basert på mandatet vedtatt av Samferdselsdepartementet i november 2017 etter forutgående behandling i etatsgruppen og departementsgruppen. I mandatet er formålet, hovedmålet, leveranser og styringsparametere definert, sammen med føringer som er lagt for BarentsWatch-arbeidet og organisering og oppgavefordeling.

«BarentsWatch har som for formål å etablere og videreutvikle digitale tjenester for datadeling og samhandling som bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte».  

BarentsWatch sin rolle i samfunnet

Gjennom å sammenstille og formidle digital informasjon om norske hav- og kystområder fra offentlige etater og institusjoner, vil BarentsWatch bidra til at etatene kan samarbeide smartere for å oppnå sine sektormål, forenkle hverdagen til ulike aktører og øke transparensen i norsk forvaltning. En effektiv deling av offentlige data bidrar også til å understøtte norsk utenrikspolitikk. Nordområdepolitikken har vært, og blir fremover en viktig forankring av BarentsWatch sitt arbeid med utviklinger av tjenester.  

Samarbeid på tvers blir stadig viktigere, og gjennom å utvikle informasjonstjenester skal BarentsWatch være en tilrettelegger for økt samarbeid, både mellom offentlige etater og mellom det offentlige og næringslivet. BarentsWatch skal i de kommende år i økende grad søke samhandling og samarbeid med andre pågående initiativ knyttet til hav- og kystdomenet.

BarentsWatch er en viktig bidragsyter til styrking av samfunnssikkerhet og beredskap gjennom tjenester som brukes operativt på tvers av etater. Det etablerte felles situasjonsbildet i de lukkede tjenestene skal styrkes gjennom kontinuerlig utvikling av data og funksjonalitet og gjennom et økt samarbeid i den kommende strategiperioden. Likeledes skal tjenestene styrke den felles situasjonsforståelsen.  

BarentsWatch ønsker å legge til rette for at offentlig, privat og frivillig sektor skal kunne gjenbruke felleskapets data, gjennom å definere programmeringsgrensesnitt (API-er) mot sine tjenester. Dette vil øke interoperabiliteten, forenkle tilgang og sørge for god dataflyt, og derigjennom også bidra til at kommersielle aktører kan utvikle fremtidsrettede tjenester.  

BarentsWatch produserer og lagrer ikke egne grunndata (sensordata ol.) men verdiøker data fra andre dataeiere og gjør disse avledede data tilgjengelig eksternt. I tjenesteutviklingen benyttes såkalt «smidig» systemutviklingsmetode, med stort fokus på brukerinvolvering i alle faser. En følger også med på hvilke råd og krav Digitaliseringsdirektoratet kommer med.   

De eksisterende tjenestene skal driftes, vedlikeholdes og videreutvikles slik at de holder tritt med teknologisk utvikling og endringer i brukerbehov og lovverk. Det er likevel viktig i strategiperioden å ha fokus på utvikling av nye tjenester basert på brukerbehovene.

Etatsgruppen, departementsgruppen og Operativ Ekspertgruppe er viktige aktører som bidrar til utvikling av tjenester og til et styrket tverretatlig samarbeid. Aktiv deltakelse og involvering fra disse gruppene vil være av stor betydning for måloppnåelsen. Det bemerkes også at denne strategien kun beskriver den strategiske retningen for BarentsWatch. Budsjettildelingen er avgjørende for hvilke resultater som oppnås.  

Hovedprioriteringer for å løse oppdraget gitt i mandatet:  

 • BarentsWatch skal utvikle og videreutvikle digitale tjenester som gir myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner en enkel og pålitelig tilgang til sammenstilte, oppdaterte og kvalitetssikrede data.  
 • BarentsWatch skal etablere, utvikle og drifte relevante verktøy, samarbeidsarenaer og brukerfora som forenkler og stimulerer samhandling på tvers av etater og sektorer og fanger opp nye og endrede behov for datadeling til beste for samfunnet.  
 • BarentsWatch skal kontinuerlig videreutvikle løsninger som gir samfunnet en robust, effektiv og sikker tilgang til informasjon om tilstand og aktivitet i norske hav- og kystområder.  
 • BarentsWatch skal ha fokus på verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv i utviklingen av BarentsWatch tjenester.  
 • BarentsWatch skal sikre at de eksisterende tjenestene utvikles og tilpasses ny teknologi og endringer i brukerbehov og lovverk, slik at tjenestene forblir relevante og oppdaterte, samt bidrar til å unngå duplisering av tjenester i offentlig forvaltning.  

Strategier for å oppnå prioriteringene:  

 • Brukenes behov er grunnlaget for prioritering og utvikling av tjenester. Vi er tilgjengelige og lyttende til brukere, næringsliv og myndigheter og tar en ledende rolle i digitaliseringsprosesser.  
 • Sikre forankring av BarentsWatch tjenester hos samarbeidende departementer, etater og forskningsinstitusjoner.  
 • BarentsWatch er organisert for nært samarbeide med etater, privat næring og forskningsinstitutter.  
 • Spre informasjon om (markedsføre*) våre tjenester slik at nye brukergrupper kan ta i bruk tjenestene.  
 • Vi har fokus på synliggjøring og kartlegging av gevinster og nytteverdi for brukerne for å understøtte videreutvikling. 
 • Vi legger til rette for kjappe og demokratiske endringer.  
 • Vi bygger kompetansemiljøer internt for gjennomgripende oppgaver med langsiktig relasjonsbygging.  
 • Vi har eksterne team med spisskompetanse innenfor teknologi og prosjektbaserte oppgaver.  
 • Vi tar initiativ til samarbeid og rolleavklaring der vi kan bidra til å løse nye oppgaver eller behov i samfunnet. Ressursene våre skal fremme verdiskaping og brukes til langsiktig informasjons- og kunnskapsdeling for og om kyst- og havområdene. 
 •  Tjenestene eller deler av disse skal kunne benyttes i etatenes/andres systemer. 
 • Informasjonssikkerheten skal ivaretas i all utvikling, drift og forvaltning av tjenestene.