Målsettinger og mandat

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 23. november 2017, etter forutgående behandling i departementsgruppen.

Formålet med programmet

Formålet med BarentsWatch-programmet er å etablere og videreutvikle digitale tjenester for datadeling og samhandling som bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.

Hovedmål

 1. Norske etater med ansvar for hav- og kystområder skal ha pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester som gjør det enkelt å samhandle på tvers av etatsgrenser
 2. Myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner som bruker norske hav- og kystområder, og andre som søker informasjon om tilstand og aktivitet i områdene, skal ha enkel tilgang til sammenstilte, relevante, oppdaterte og pålitelige offentlige data

Leveranser

BarentsWatch skal levere digitale tjenester som brukerne etterspør, herunder:

 • Trygge digitale tjenester for samhandling mellom en tydelig avgrenset gruppe brukere i forvaltningen
 • Digitale tjenester for næringsutøvere og andre brukere som gir mulighet for å kommunisere med forvaltningen
 • Portal for offentlige data og informasjon om hav og kyst
 • Tilrettelegging for analyser av tilgjengelige data

Styringsparametere

Hver av BarentsWatchs tjenester vil bli målt på:

 1. Bruken av tjenesten blant etater og andre brukere
 2. Nytten etater og andre brukere har av tjenesten
 3. Oppetid og tilgjengelighet for brukere

Føringer for BarentsWatch-arbeidet

 • Etatene og andre brukeres behov for nye digitale tjenester, og mulige gevinster på tvers av brukergrupper og etatsgrenser, skal kartlegges
 • Data og informasjon om hav og kyst som etatene disponerer eller produserer skal være kjent for andre etater som kan ha nytte av dette
 • Digitale tjenester for datadeling skal utvikles på en sikker og brukervennlig måte i tett samarbeid med de aktuelle etatene og andre representanter for brukere
  • Tjenestene skal oppdateres jevnlig for å sikre at de er tilpasset øvrig teknologi, gjeldende regelverk og eventuelle endringer i etatenes behov
  • BarentsWatch sine digitale tjenester skal være godt koordinert med andre nasjonale, tverretatlige databaser og systemer
  • De digitale tjenestene som utvikles skal være enkle å drifte og videreutvikle, og være i tråd med sentrale retningslinjer for digitalisering i staten

Organisering og oppgavefordeling

 

 

BarentsWatch er underlagt Samferdselsdepartementet. Gjennomføringen ledes av Kystverket gjennom Kystverkets senter for deling av informasjon om hav og kyst (heretter kalt BarentsWatch-senteret), som også er sekretariat for programmet. BarentsWatch-programmet er et tverretatlig samarbeid som koordineres av BarentsWatch-senteret.

BarentsWatch består videre av en etatsgruppe og en departementsgruppe. Arbeidsgrupper opprettes av BarentsWatch-senteret i samråd med etatsgruppen. Etatene oppnevner egne representanter til arbeidsgruppene. BarentsWatch endrer eller påvirker ikke forvaltnings- eller ansvarsfordelingen mellom de ulike sektormyndighetene.

Samferdselsdepartementets oppgaver

Samferdselsdepartementet skal:                                                   

 • Ha det overordnede ansvaret for at målsetningene for BarentsWatch nås
 • Lede departementsgruppen og konsultere denne eller enkeltdepartementer
 • Ta det opp med berørte departementer når saker løftes fra Kystverket, etatsgruppen eller enkeltetater
 • Følge opp fremdrift og resultater gjennom fastsatt rapportering og styringsdialog med Kystverket
 • Ta overordnede og prinsipielle beslutninger etter konsultasjon med departementsgruppen
 • Fastsette mandat for departementsgruppen og etatsgruppen etter konsultasjon med departementsgruppen
 • Vedta endelig aktivitetsplan, budsjett og andre styringsdokumenter mottatt fra Kystverket, etter konsultasjon med departementsgruppen
 • Arbeide for finansiering av programmet

Departementsgruppens oppgaver

Departementsgruppen består av representanter fra departementene som samarbeider om BarentsWatch: Samferdselsdepartementet (leder), Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet.

Departementsgruppen skal:

 • Være rådgivende for Samferdselsdepartementet og bidra til godt samarbeid på departementsnivå
 • Sikre forankring av BarentsWatch-programmet i egne etater
 • Samordne styring av underliggende etater som er med i etatsgruppen, herunder føringer i tildelingsbrev
 • Behandle aktivitetsplaner og andre styringsdokumenter før vedtak i Samferdselsdepartementet
 • Bidra til å identifisere behov for videreutvikling av BarentsWatch sine tjenester
 • Møtes ved behov

 Kystverkets oppgaver

Kystverket har ansvaret for gjennomføringen av BarentsWatch-programmet. BarentsWatch-senteret, som er en del av Kystverket, står for det daglige arbeidet med BarentsWatch-programmet og har en sekretariatsfunksjon for andre aktører i programmet.

Kystverket skal:

 • Sørge for gjennomføring og leveranser i henhold til mandat, mål, gjeldende planer og rammer forøvrig
 • Etablere gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold innenfor programmet og mellom samarbeidspartnere og andre berørte parter
 • Oversende forslag til en aktivitetsplan for programmet og budsjett for BarentsWatch-senteret til Samferdselsdepartementet 1.november hvert år. Planen skal være 3-årig, der det første året planlegges i detalj
 • Sende en fremstilling av resultater og aktiviteter i BarentsWatch fra året som gikk, sammenlignet med aktivitetsplanen for perioden, til Samferdselsdepartementet innen den frist som er gitt for Kystverkets levering av Kystverkets årsrapport.
 • Arbeide for profileringen av BarentsWatch eksternt i samarbeid med øvrige etater
 • Sørge for at BarentsWatch-senteret sitt internasjonale engasjement er godt forankret i etatsgruppen og rapportere til Samferdselsdepartementet om slikt engasjement
 • Gjennom etatsstyringsdialogen, og etter behov, rapportere til Samferdselsdepartementet om fremdrift, resultater og avvik
 • Spille inn ressursbehov til Samferdselsdepartementet gjennom de ordinære budsjettprosessene
 • Søke å inngå deltakeravtaler som regulerer rettigheter og plikter for samarbeidspartnerne, dvs alle institusjoner som leverer data/ informasjon/ tjenester inn i til BarentsWatch-senteret

 

For å få til et godt samarbeid med andre etater skal Kystverket videre:

 • Konsultere etatsgruppen før planer og rapporter og nye initiativer sendes til Samferdselsdepartementet
 • Utarbeide forslag til aktivitetsplan og legge denne frem for etatsgruppen
 • Sørge for at det utarbeides prosjektplaner i samarbeid med berørte etater
 • Konsultere etatsgruppen om prinsipielle veivalg av faglig/teknologisk karakter
 • Konsultere etatsgruppen om internasjonal kontakt der noen av medlemmenes ansvarsområder er berørt
 • Løfte opp eventuelle interessekonflikter mellom etater, og behov for avklaringer, til Samferdselsdepartementet

Etatsgruppens oppgaver

Etatsgruppen ledes av Kystverket og består av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fiskeridirektoratet, Forsvaret, Havforskningsinstituttet, Hovedredningssentralene, Kartverket, Kystverket, Mattilsynet, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk polarinstitutt, Norsk romsenter, Oljedirektoratet, Politidirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Tolletaten.

Alle etater som har skrevet under intensjonsavtale med BarentsWatch-senteret kan ha en representant i etatsgruppen.

Hver etat bidrar innenfor sine ansvarsområder for å løse oppgavene som er definert i prosjekter under BarentsWatch.

Etatsgruppen skal:

 • Bidra til fremdrift i BarentsWatch-programmet gjennom samarbeid på tvers og forankring i utøvende etater og institusjoner
 • Behandle Kystverkets forslag til aktivitetsplan og budsjett før disse sendes til Samferdselsdepartementet
 • Behandle overordnede prosjektplaner
 • Behandle fremstilling av resultater og aktiviteter i BarentsWatch fra året som gikk
 • Ved uenighet i gruppen løfte saken til Samferdselsdepartementet
 • Være en arena for godt samarbeid mellom samarbeidspartnerne/bidragsyterne
 • Gi råd til Kystverket om prinsipielle og strategiske veivalg av faglig, organisatorisk og teknologisk karakter og andre aktuelle saker