Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt samler kunnskap om særegenhetene i havforholdene i polhavene, dets rolle i klimaet og for klimaendringer, og hvordan variasjoner i havet og endringer i havklima kan påvirke livet i havet. Et varmere Arktis påvirker dyrelivet og miljøet knyttet til havet. Instituttet forsker på arter som er særlig utsatt for klimaendringene, spesielt de som er avhengig av is for å overleve.

Barentshavet:

· Instituttets forskere studerer økosystemer, fugler og pattedyr og havisen i Barentshavsområdet, og instituttets miljøforvaltere har vært aktive i utarbeidelsen og oppfølgingen av forvaltningsplan for Barentshavet.

· Instituttet har bidratt til videreutvikling av overvåkingssystemet for Barentshavet blant annet gjennom arbeidet med enkeltindikatorer, herunder utvikling av indikatorer for effekter av klimaendringer i havområdene rundt Svalbard.

· Instituttet har ledet Faglig forum for Barentshavet – Lofoten og deltatt i faglig forum for Norskehavet, og har opparbeidet seg en betydelig system- og fagkompetanse knyttet til helhetlig havforvaltning som benyttes aktivt både inn i andre nasjonale prosesser og i internasjonalt samarbeid som for eksempel miljøsamarbeidet med Russland og inn i arbeidsgruppene under Arktisk råd.

· Norsk-russisk havmiljøsamarbeid og nettsiden barentportal.com gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet. Nettstedet er et samarbeid mellom norske og russiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner, og Norsk Polarinstitutt har prosjektledelsen på norsk side.

Norsk Polarinstitutt har vært med i BarentsWatch-prosjektet fra starten av og er en av initiativtakerne.