En rekke data kan legges inn kartløsningen Rent hav.
En rekke data kan legges inn kartløsningen Rent hav.

Digitalt verktøy i kampen mot marin forsøpling

Senter for marin forsøpling (Marfo) har laget arbeidsverktøyet Rent hav for alle som jobber med marin forsøpling.

Karttjenesten Rent hav er ment for både forvaltning, koordinatorer og de som måtte være på jakt etter å innhente kunnskap om marin forsøpling.

På sine nettsider opplyser de at verktøyet gir:

 • Oversikt – kartleggingsdata, nasjonale ryddedata og ryddestatistikk.
 • Flyt – knytter aktører og oppgaver sammen – fra planlagt befaring til utført aksjon.
 • Prioritering – viser områder hvor det er lite eller stort ryddebehov.

Viktig å dele data

Inn i arbeidet med marin forsøpling er det betydelige mengder med relevant informasjon man skal ta hensyn til. Mye av dette finnes nå som data i karttjenesten, inkludert områder som natur og miljø, fiskeri, havbruk, kulturminner og samferdsel.

− ­Datadeling er helt sentralt i Rent hav. I tillegg til ryddedata som Rent hav samler, trenger de som skal planlegge og utføre ryddeaksjoner data for å skaffe seg oversikt over blant anna verneområder, når det er ferdselsforbud, om det er gjort observasjoner av forsøpling i området, om det er områder som av ulike grunner ikke skal ryddes i, værdata, infrastruktur og så videre.

Presiseringen kommer fra prosjektleder Anja Meland Rød, som også legger vekt på at dette er en løsning som stadig vil være i utvikling.

− Etter hvert kan det også komme til nye data som kan si noe om hvor forsøpling samler seg. Slike data henter vi fra mange ulike kilder, og det er arbeid vi kommer til å fortsette med fremover.

Flere aktører bidrar

Allerede samler og forvalter nettsiden, eller appen, data fra strandryddeaksjoner tilbake til 2013, overført fra gamle Ryddeportalen til Hold Norge Rent. I tillegg kommer registreringer fra Rydde, en kartløsning tilpasset alle som vil rydde marint avfall.

Les mer om funksjonene

Data legges inn som temalag fra en rekke aktører, inkludert offentlige kartdata:

 • Miljødata: her er blant annet kartfestet informasjon om friluftsområder, verneområder, artsdata og kulturminner.
 • OSPAR-registreringer: viser data fra Ospar-strendene i Norge.
 • Eksterne ryddekart: her samler vi ulike eksisterende kart fra Rydd Norge, Mareano, Norce og ulike friluftsråd.
 • Marine basisdata: her ligger marine grunndata, som dybde og kystkontur, og marine verneplaner og landskap.
 • Referansedata: her ligger kommune-, fylkes- og eiendomsgrenser.
 • Infrastruktur: her ligger blant annet fiskerihavner og kaifronter fra havnedatabasen.
 • Fiskeri og havbruk: her er informasjon om blant annet akvakulturanlegg, fiskeplasser, gyteområder og nasjonale laksefjorder.
 • Svalbard og Jan Mayen: her ligger blant annet strandryddings-data.

Registrer deg og prøv karttjenesten. 

Om Marfo:

Senter mot marin forsøpling er et statlig forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. Senteret ligger i Svolvær og skal være et kompetansesenter for forekomst og opprydding av marin forsøpling. Forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder er også et tema senteret jobber med. Samarbeidspartnere er Miljødirektoratet, statsforvalterne og andre relevante myndigheter, og det skal jobbes på tvers av sektorer og aktører.