Om tjenesten FiskInfo

Testing av tjenesten FiskInfo om bord på tråleren Arctic Swan.
Testing av tjenesten FiskInfo om bord på tråleren Arctic Swan.

Korrekt, oppdatert og hensiktsmessig informasjon for et optimalt fiske. Se eller last ned data med tanke på ressursbruk og oppfølging av regelverk.

Både kartplotter, smarttelefon og nettbrett har blitt fiskerens kilde til mye nødvendig informasjon. For å gjøre hverdagen enklere lanserte Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og BarentsWatch tjenesten "FiskInfo" i januar 2015. Tjenesten skal gi brukeren korrekt informasjon fra det offentlige, til rett tid og på riktig kanal.

Se tjenesten her.

Tilgjengeliggjør informasjon

I prosjektet har BarentsWatch samarbeidet med etatene som er ansvarlige for dataene, og gjort følgende informasjon tilgjengelig for fiskere (enten via nettjenesten eller automatisk og manuell nedlasting til kartplotter):

 • Fiskeridirektoratet: Fiskerireguleringer, J-meldinger - midlertidig stengte felt
 • Oljedirektoratet, petroleumsbasert informasjon: Undervannsinstallasjoner, og planlagt og pågående seismikkaktivitet
 • Meteorologisk institutt: Iskant og iskonsentrasjon
 • Kystvakten: Faststående redskap
 • Kystverket: AIS
 • Kartverket: Maritimegrenser
 • NGU: Bunntyper
 • Sjøfartsdirektoratet: Fartsområder

Denne informasjonen har til dels vært tilgjengelig for kartplotter tidligere, men i BarentsWatch er det laget en felles portal for nedlasting og mail-abonnering av denne informasjonen til kartplottere. Funksjonaliteten er også tilgjengelig via et maskinlesbart grensesnitt (API - Application Programming Interface) slik at leverandører av kartplottere og andre systemleverandører kan hente informasjonen direkte inn i sine systemer om de ønsker det.

I den videre utviklingen av FiskInfo er de enkelte informasjonsområdene planlagt utvidet, slik at man for meteorologi kan abonnere på vind, bølger og strøm. Informasjonsutveksling rettet mot fiskeriaktivitet kan inkludere fiskerimeldinger, åpne- og lukkede felt, samt innrapportering av redskapsposisjoner.

Denne nye løsningen fra BarentsWatch erstatter en ofte manuell metode med å innhente informasjon fra flere forskjellige dataleverandører. Her integreres og tilpasses sentrale informasjonskilder til de mest brukte kartplottersystemene, tilbudt gjennom en felles informasjonsportal.

Listen over kartlag som kan lastes ned vil bli utvidet basert på innspill fra brukerne.

En gjennomgang av hvordan tjenesten virker finner du her.

Flere relevante brukere

BarentsWatch skal gjennom sitt oppdrag også sørge for at tjenesten skal ha nytteverdi for andre fartøytyper, og andre operasjoner på og ved havet. Derfor vil relevante brukere fra maritim-, og olje- og gass-næringen involveres etter hvert. 

Det vil derfor være behov for å prøve ut forskjellige protokoller for distribusjon av informasjon med sikte på å kunne tilby løsninger som passer til alle sluttbrukere, uavhengig av fartøytype, fartøystørrelse og tilgang på lokal infrastruktur. Tjenesten kan med andre ord bygges ut ved behov.

Oljeindustrien og fiskerinæringen får med tjenesten et felles informasjonsgrunnlag der brukerne for eksempel vil kunne få oversikt over seismisk leteaktivitet, og med det avdekke og avverge mulige interessekonflikter i planleggingen av - og under - fisket. På samme måte kan petroleumsindustrien orientere seg andre veien. FiskInfo kan bygges ut ved behov med tjenester av reell interesse som for eksempel informasjon om vær og vind, regelverk knyttet til geografiske områder, oppdatering av justerte kvoter, åpne og stengte fiskefelt, rapportering og opplysning om redskapsposisjoner, og opplysninger om hvor det foregår fiskeriaktivitet.

Bakgrunn

Prosjektet kom i gang etter initiativ fra fiskerne gjennom Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond ovenfor BarentsWatch. SINTEF har bidratt med prosjektledelse fra forprosjektstadiet, der de leverte systemet RedRap til Kystvaktsentralen. Fra januar 2015 leder BarentsWatch videreutviklingen av det tekniske systemet, og SINTEF vil bidra med et forskningsspor for å teste ut mulige nye datalag.

SINTEF har også stått for utvikling av en demo-app for å demonstrere mulighetene for integrasjon mot systemgrensesnittet. Kildekoden til denne appen er tilgjengelig for alle utviklere som er interesserte i å koble seg til APIet.

Representanter fra fiskeflåten har vært svært aktive med innspill gjennom styringsgruppen for prosjektet. Systemleverandørene Olex, Furuno (MaxSea) og Dualog (eFangst) har også bidratt med viktige innspill til utviklingen av systemet. Dualog har laget den første integrasjonen mot maskingrensesnittet slik at deres brukere kan se og hente ut kartlagene direkte i eFangst.

Nytteverdi for brukeren

Å etablere en helhetlig informasjonsløsning for distribusjon av informasjon til fiskeflåten – og etter hvert andre brukere på havet, bygger opp under myndighetenes arbeid med å fornye, forenkle og forbedre arbeidshverdagen – både for offentlig forvaltning og næringsliv. Dette gir aktører ved hav og kyst økt gjennomføringskraft. En forenkling og forbedring som vil bygge opp under langsiktig bærekraft, frigjøre kompetanse, bygge opp under smartere arbeidsprosesser, og redusere byråkrati.

BarentsWatch fremmer samhandling og effektiviserer forvaltning av hav og kyst, og tjenesten FiskInfo (Kart til kartplotter) bidrar blant annet til:

 • Utvikling: BarentsWatch skal bidra til utvikling gjennom informasjonsløsninger som gir et bedre faktagrunnlag for beslutninger, og styrket informasjonstilgjengelighet.
 • Økt verdi og kvalitet: BarentsWatch skal bidra til økt verdi og kvalitet på kunnskap ved å sammenstille kvalitetssikret informasjon og data fra partnere.
 • Konfliktdempende: BarentsWatch skal bidra til konfliktdemping ved å synliggjøre flere perspektiver.