Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et direktorat under Miljøverndepartementet som ble opprettet 1. juli 2013 da Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble slått sammen.

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Våre funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.