Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan, underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet, med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner.

Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister. Registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært Skipsregister- NOR (herunder skipsbyggingsregisteret) sikrer rettsvernet for eier og panthaver.

Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø, og materielle verdier.

I saker som dreier seg om miljøforhold knyttet til det enkelte skip og vern av det marine miljø, er direktoratet underlagt Miljøverndepartementet.