Forsvaret

Forsvaret, betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen.

Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret.

Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Forsvaret inndeles i:

  • Forsvarsstaben
  • Forsvarets operative hovedkvarter
  • Hæren
  • Sjøforsvaret
  • Luftforsvaret
  • Forsvarets spesialstyrker
  • Heimevernet
  • Cyberforsvaret
  • Forsvarets fellesinstitusjoner

(Kilde: SNL)