Tilgang på ressurser kan bety mye i en nødsituasjon.
Tilgang på ressurser kan bety mye i en nødsituasjon.

Tjenesten Felles ressursregister

Et sikkert verktøy som gir rednings- og beredskapsressurser et felles situasjonsbilde for å redde liv, helse, miljø og eiendom.

Tjenesten fra BarentsWatch er en samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. Felles ressursregister (FRR) effektiviserer den operasjonelle innsatsen ved å dele oppdatert informasjon om relevante ressurser på tvers av etater og organisasjoner. Verktøyet er et initiativ som bidrar til å styrke samfunnssikkerheten.

Støtteverktøy

I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene, som har beredskap 24/7, har tilgang til kvalitetssikret informasjon om tilgjengelige ressurser, deres kompetanse, utstyr og posisjon. For så å finne, velge ut og alarmere de nærmeste og riktige ressurser i en aksjon.

For å ha en robust beredskap og en effektiv koordinering av redningsoppdrag er man nettopp avhengig av slik informasjon om ressurser både før, under og etter hendelser. I tillegg til den akutte hendelsen er FRR et verktøy for forebyggende beredskap og samfunnssikkerhet.

Ressurs på vei ut til brann på Hurtigruten. Foto: Kystverket.

Ressurs på vei ut til brann på Hurtigruten. Foto: Kystverket.

Denne samhandlingsplattformen for informasjonsdeling og utveksling bidrar til en mer effektiv forvaltning og sikrer korrekt håndtering av samfunnskritisk data, på tvers av offentlig etater. Innholdet kan enkelt tilpasses alle beredskapsressurser - synliggjør hvor vi ressursmessig er robuste og sårbare i forhold til aksjonsområder og kommunale sårbarhetsanalyser. 

Kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktørene ved SAR-hendelser er essensielt for å oppnå felles situasjonsforståelse – som står sentralt i enhver håndtering for en effektiv koordinering og ledelse. Tjenesten kan benyttes som støtteverktøy i en aksjon og gi et felles situasjonsbilde med sanntidsinformasjon, og tilgang på historiske data.

Et samarbeid mellom offentlige etater

FRR er initiert og finansiert av det offentlige gjennom BarentsWatch - et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner, med Kystverket som vertsetat.

Hovedredningssentralene har vært den viktigste pådriveren for FRR i en tidlig fase. Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er av de som tar ansvar for samhandling og støtter videreutvikling av FRR som et viktig verktøy i samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge. I tillegg til flere statlige og private, har de frivillige organisasjonene også bidratt i utviklingen av tjenesten.

Gjennom FRR bidrar POD i den videre utviklingen av de nasjonale beredskapsressursers responstid, metodeutvikling, samvirke og samhandling mellom ulike ressurser og de øvrige samfunnsaktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. POD er overordnede myndighet og ivaretar i det daglige den overordnede, faglige ledelsen av politiet. POD skal også koordinere samarbeidet med andre aktører på operasjonelt nivå, som for eksempel HRS. Politiet skal koordinere tjenester og arbeid med andre nødetater, lokale myndigheter og frivillige organisasjoner, samt koordinere planarbeid hvor politimestrene skal etablere kontakt og utvikle et tett samarbeid med regionale og lokale samvirkeaktører.

 HRS ønsket tidlig at de frivillige redningsressursene ble tilgjengeliggjort via FRR. De påpekte viktigheten med å tilrettelegge systemet mot de frivillige på en slik måte at behovene til de operative etatene ble ivaretatt.

– Når det står om sekunder er hurtig, nøyaktig og stabil informasjon uhyre viktig. Med registeret til BarentsWatch begynner vi nå endelig å få en felles, oppdatert oversikt over offentlige, private og frivillige redningsressurser. Dette kan uten tvil spare mange liv i årene fremover, sier redningsleder Raymond Prestøy hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

De frivillige i redningstjenesten

Norske Redningshunder (NRH) var den første frivillige organisasjonen som koblet seg på tjenesten i 2015, og samtlige av NRHs redningshunder ble raskt registrert inn i systemet med kontaktinfo og geografisk plassering. Kort tid etter kom systemet til sin rett da HRS kunne kalle ut nærmeste ekvipasje basert på posisjon i FRR. I ettertid har HRS benyttet denne muligheten flere ganger.

Flytjenesten i Norges Luftsportsforbund var de første som valgte å benytte registeret som sitt eget fagsystem. I 2015 startet Redningsselskapet arbeidet med integrasjonsmuligheter opp mot eget fagsystem. I dag er alle deres ressurser integrert i FRR med posisjonsdata fra AIS og status på hvert enkelt fartøy. De jobber kontinuerlig med forbedring av integrasjonsmuligheter som vil forenkle hverdagen til deres mannskaper og Hovedredningssentralen.

Foto: Eli Fjær.

Foto: Eli Fjær.

Norsk Folkehjelp startet deres registrering våren 2016 og vil også benytte FRR som eget ressursregister. Røde Kors Hjelpekorps startet høsten 2016 arbeidet med å kvalitetssikre en førstegangsverifisering, og vil legge inn spesialressurser i tråd med behov fra HRS og lokale redningssentraler (LRS). De ser på fremtidige muligheter for integrasjon mot deres systemer sett i sammenheng med hele Røde Kors sin IKT strategi, og vil imellomtiden lage regime for oppdatering av ressursinformasjon. Flere frivillige aktører rulles på fortløpende.

De operative etatene ønsker også at private virksomheter som kan bidra registrerer seg. Den første som registrerte seg var Seløy Kystferie og de har allerede blitt benyttet under mindre hendelser der andre båter har hatt problemer. 

Les mer om hvordan du kan dele din informasjon og dine ressurser med operative etater i Norge. 

FRR hos brann og politiet

Politiinspektør Berit Bjørnsen i Politidirektoratets plan- og sikkerhetsseksjon mener FRR vil bli et godt verktøy for politiets operative ledelse i forbindelse med krisehåndtering. Nå prøves verktøyet ut i tre utvalgte politidistrikt.

– Politiet har en sentral rolle når det gjelder å ivareta samfunnets sikkerhet. I tilfeller som krever øyeblikkelig innsats samarbeider vi med både offentlige og sivile aktører. Her blir Felles Ressursregister et viktig supplement for å få oversikt over ulike ressursers kapasitet og tilgjengelighet, sier hun.

Leder for 110- sentralen i Bodø, Joakim Jarnæs, arbeider for at alle brannstasjoner i regionen skal legge inn sine ressurser og utstyr i FRR.

- Felles ressursregister er et dynamisk register med data som kan benyttes i tillegg til vårt fagsystem. Arbeidet med å legge inn data fører til en kartlegging og ny innsikt i de ressursene som finnes i regionen.

En tjeneste som forbedres kontinuerlig

Informasjonen i FRR registreres og vedlikeholdes av aktøren som eier eller disponerer ressursen, enten via grensesnitt til fagsystem, manuelt via sikker innlogging, eller via nett/mobil kommunikasjon.

Tjenesten forbedres kontinuerlig ettersom de ulike etatene og organisasjonene kommer med nye ønsker og krav. Prioriteringen i utviklingsarbeidet skjer med bakgrunn i behov og krav til systemene fra oppdragsbrev, en overordnet behovsanalyse (unntatt offentlighet), den operative ekspertgruppens prioriteringer og anbefalinger med forankring fra egne etater, brukersamlinger og møter. FRR er et resultat av felles involvering, forankring og eierskap.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Terning eller Anna Karlqvist.

Spørsmål om tjenesten eller innspill på ressurser kan også sendes til: fellesressursregister@barentswatch.no

(Collage hovedfoto: Forsvaret, SARiNOR, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Norges Røde Kors og Kystvakten.)