På dumpefeltet i Skagerrak ble dette vraket fotografert på 600 meters dyp. Foto: FFI Forsvarets forskningsinstitutt.
På dumpefeltet i Skagerrak ble dette vraket fotografert på 600 meters dyp. Foto: FFI Forsvarets forskningsinstitutt.

Nye vrakfunn på bunnen av Skagerrak

Etter to ukers kartleggingsarbeid av dumpefeltet for kjemiske stridsmidler i Skagerrak, er 15 nye vrak funnet.

Det var i etterkant av annen verdenskrig at de allierte lastet utrangerte fartøy med kjemiske stridsmidler og ammunisjon og senket disse, blant annet 40 kilometer sør for Arendal.

Det er under årets kartleggingstokt funnet 35 skipsvrak i dumpefeltet. 20 av disse ble også detektert i 2009 slik at 15 nye vrak er avdekket i årets kartlegging.

Se bilder på Kystverket Flickr-sider. 

Noen av vrakene tilhører sannsynligvis ikke dumpeprogrammet på grunn av størrelse og alder, men analysearbeidet som nå starter vi gi svar på dette. Det er også grunn til å tro at det anslåtte antallet på mellom 36-38 vrak stemmer i noen grad med hva som er lokalisert på sjøbunnen. Dette svaret vil allikevel ikke kunne fastslås før den endelige kartleggingen er ferdigstilt i 2016.

Samarbeid med FFI og NIVA

Arbeidet har vært ledet fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sitt skip "HU Sverdrup". En autonom undersvannssensor (Hugin) har avsøkt hele det avtegnede dumpefelt med unntak av en mindre del av det vestlige arealet. Dette området vil bli dekket under neste kartlegging våren 2016 der også soner utenfor dumpefeltet skal avsøkes.  

I tillegg har NIVA gjennomført et prøvetagningsprogram der det er hentet opp prøver av sjøbunnen i dumpefeltet sammen med fangende organismer som slimål og amfipoder. Disse prøvene vil nå analyseres og vil kunne gi indikasjoner i hvilken grad organismer i dumpefeltet påvirkes av kjemiske nedbrytningsprodukter fra stridsmidlene. Disse resultatene vil foreligge i løpet av 2015.

Bilder gir verdifull innsikt

Prosjektleder i Kystverket, Hans Petter Mortensholm, er godt fornøyd med den første fasen i kartleggingen.

- Vi har nå funnet ytterligere vrak og den kommende kartleggingen i 2016 vil gi det korrekte omfanget av de alliertes dumping etter annen verdenskrig. I tillegg har vi bedre sonarbilder enn tidligere av vrakene som gir verdifull innsikt om tilstanden og spredning av vrakrester, konstanterer Mortensholm.