Krigsvrak og kjemiske stridsmidler

I 2009 var det opp mot 40 slike skipsvrak fra Andre verdenskrig funnet i Skagerak. Foto: FFI.
I 2009 var det opp mot 40 slike skipsvrak fra Andre verdenskrig funnet i Skagerak. Foto: FFI.

Senket i Skagerrak i 1945, men mellom 30 og 40 krigsvrak utgjør liten fare der de ligger. 

Sammen med FFI leverte Kystverket i 2010 en anbefalning til Fiskeri- og kystdepartementet, med forslag om bedre kartlegging og et eget overvåkningsprogram for området.

Statens Forurensningstilsyn undersøkte og kartla skipsvrakene som ble dumpet etter Andre verdenskrig i år 2000. Kystverket har arbeidet med Skagerrak-vrakene siden 2003, da man overtok ansvaret fra Statens Forurensingstilsyn.

Info til fiskere

I 2007 informerte Kystverket fiskerne om undersøkelsene. Da gikk det ut informasjon om beliggenhet, og hvordan man skal forholde seg ved funn av kjemiske stridsmidler. Heldigvis har ingen fiskere fått slike stridsmidler i sine fiskeredskaper på norsk territorium.

Kystverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre og tiltaksliste, som skal følges ved eventuell kontakt med kjemiske stridsmidler.

Samarbeider med FFI

I 2009 gjennomførte Kystverket i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) en undersøkelse av nøyaktig kartlegging av posisjonen til de ulike vrakene innenfor mesteparten av det kjente dumpingsområdet.

FFIs film fra kartleggingen av vrakene i Norskerenna i Skagerrak i 2009.

Kystverket ønsker å kartlegge også tilgrensende områder, for å skaffe et fullstendig bilde av situasjonen.

– Vi vet omtrent hvor mange vrak som er dumpet, men ikke nøyaktig posisjon til alle. Heller ikke hvilken tilstand de befinner seg i, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

– Det vil uansett ikke bli snakk om å heve vrakene eller lasten. Dette vil medføre for stor miljø- og helserisiko.

Liten risiko

Anbefalningene gitt i 2009 er i tråd med svenske og danske myndigheters håndtering av lignende problemstilling.

- Miljøundersøkelser i Sverige i langt grunnere farvann viser ikke at marine organismer er påvirket av stridsmidlene som er dumpet i disse områdene, forteller Ly.

Vrakene som ble dumpet i Skagerrak, ligger på store dyp – på hele 600 meter. Basert på sedimentprøver, og erfaringer fra Sverige og Danmark kan vi si at de utgjør liten miljø – og helserisiko i dag, så lenge det ikke tas opp til overflaten. Området er avmerket på sjøkart.

 

Registrerte skipsvrak i norske områder. Illustrasjon: Kystverkets vrakdatabase.

Registrerte skipsvrak i norske områder. Illustrasjon: Kystverkets vrakdatabase.