Norsk institutt for vannforskning

NIVA er et nasjonalt miljøforskningsinstitutt som utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger knyttet til ferskvann, marint miljø og miljøteknologi. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid.

NIVAs samfunnsoppgave er å utvikle kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. NIVAs brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, og for Norges interesser i internasjonale fora.

Innovasjon og forretningsutvikling er et vekstområde for NIVA. Merverdi som skapes gjennom innovasjon skal brukes til forskning, og bidra til verdiskaping for samfunnet.