5-års markering mot ulovlig fiske

Interessen var stor for den digitale samhandlingsplattformen Blue Justice Community. Her er det leder for BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja, som forklarer hvordan verktøyet fungerer.

Gjennom utviklingen av et felles digitalt verktøy for over 60 av verdens kyststater, er BarentsWatch sterkt involvert i den globale kampen mot fiskerikriminalitet.

Blue Justice-initiativet er en viktig del av Norges kamp mot fiskerikriminalitet i det globale sør. Fem års arbeid blir markert med en konferanse som avholdes på Oscarsborg ved Drøbak denne uken. Her ble kommunikasjonsverktøyet fra BarentsWatch lansert tirsdag, og de to neste dagene skal et 20-talls kystnasjoner få opplæring i systemet.

Med tjenesten, som har fått navnet Blue Justice Community, kan myndigheter samarbeide på tvers av maritime grenser. I tillegg til overvåkning av den ulovlige fiskeriaktiviteten, etableres det en felles kunnskapsdatabase der samhandling skjer mellom en rekke nasjoner.  Denne digitale kommunikasjonsplattformen som BarentsWatch nå utvikler bidrar til et samarbeid mot fiskerikriminalitet som både er sikkert og effektivt.

Deler på norsk ekspertise

 

Avdelingsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen, og leder for BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja, var med på markeringen.

Allerede nå får mer enn en tredjedel av verdens kyststater tilgang til norsk satellittdata og ekspertise, som de kan bruke til å overvåke sine egne farvann. Dette skal være et bidrag til å bekjempe de store utfordringene med organisert økonomisk kriminalitet som tømmer havet for ressurser verdt milliarder av kroner.

 

Analyseenheten i Vardø fungerer i denne sammenheng som det internasjonale sporingssenteret for Blue Justice. Enheten samler og analyserer data om aktiviteten i mer enn bare norske kyst- og havområder. Denne ekspertisen gir verdifull informasjon til de deltakende land. Gjennom den digitale plattformen gis det tilgang til denne informasjonen, slik at landene selv kan analysere dataene og bruke dette til å bekjempe fiskerikriminalitet. Dette initiativet er unikt siden Norge her kombinerer statlig fagkunnskap med digitalisering og datadeling, og deler dette globalt.

En trussel mot havets bærekraft

Bidraget spiller en viktig rolle i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål. Organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien truer havets bærekraft og maritime økosystemer, og berøver lokale samfunn gjennom tap av arbeidsplasser og ressurser.

﹘Å bekjempe fiskerikriminalitet er svært viktig for en stor maritim nasjon som Norge. Gjennom Blue Justice deler vi nå teknologi og ekspertise med mange andre land for å løse et globalt problem, forklarer avdelingsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Det norske sporingssenteret i Vardø, bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet, kan både tilby AIS-data fra norske satellitter og assistanse i tolking av disse. Sporing av fiskefartøy kan bli et avgjørende verktøy for disse landene.

﹘Dialog og erfaringsutveksling med berørte land er nødvendig for å forstå omfang og operasjonsmønster som grunnlag for effektiv bekjempelse.

Dimmen viser til at norske myndigheter lenge har vært en pådriver for et felles internasjonalt initiativ mot fiskerikriminalitet og finansierer allerede et prosjekt for å bekjempe fiskerikriminalitet under FNs utviklingsprogram (UNDP). Blue Justice Community vil være et viktig tillegg til dette arbeidet.

 

Fakta:

  • Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019 for å bistå i implementeringen av den Internasjonale erklæringen om grensekryssende fiskerikriminalitet (Københavnerklæringen). Satsingen skal bistå land med å forebygge identifisere tiltak mot fiskerikriminalitet internasjonalt, spesielt i sårbare regioner. Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med en rekke andre norske etater og internasjonale samarbeidspartnere.
  • Initiativet adresserer problemet med ulovlig fiske, som igjen fører til hvitvasking av penger og menneskehandel knyttet til organisert kriminalitet.
  • Tirsdag 18. juni var det en 5-års markering for Blue Justice på Oscarsborg festning utenfor Oslo. I etterkant av markeringen vil det være opplæring av overvåkningsverktøyet for en rekke av de involverte nasjonene.