Politidirektoratet

Politidirektoratet er det øverste ledelsesnivået i politiet, og er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Politidirektoratets rolle er å:

  • Gjennomføre regjeringens politikk gjennom tildelingsbrev og oppdragsbrev
  • Forvalte regelverk og tilskudd
  • Være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet, politi- og lensmannsetaten, andre offentlige organer, samarbeidspartnere og allmenheten
  • Lede, styre, organisere og utvikle politi- og lensmannsetaten