Havbase: Skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

Havbase viser omfanget av skipstrafikken i våre havområder.
Havbase viser omfanget av skipstrafikken i våre havområder.
Historiske data gir gjennom denne karttjenesten nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Kystverket har de siste årene jobbet for å utvikle et kartverktøy som kan tilgjengeliggjøre historiske data for skipsaktivitet i norske havområder. Det er etatens beredskapssenter for oljevern og avdelingen for plan og utredning som har stått for utviklingen. Hovedmålet har vært å forenkle uttak av data om skipsaktiviteten i norske havområder. 

Havbase versjon 1 ble tatt i bruk i 2011 og ga en nyttig historisk oversikt over skipstrafikk og kvantifisering av ulike aspekt ved denne. Med et godt stykke internt tverrfaglig arbeid, og bidrag fra både Miljødirektoratet, Norut, Sjøfartsdirektoratet og BarenstWatch foreligger nå karttjenesten i ny versjon med ny funksjonalitet. 

Nye muligheter

Både Kystverket og andre fagetater har behov for å presentere relevant og kvalitetssikret informasjon om skipstrafikk. Havbase er nå enda mer tilpasset disse behovene. Karttjenesten tilbyr informasjon med vekt på skipstrafikkens miljøbelastning. Herfra kan man hente ut informasjon som Excel-rapporter - Informasjon om ”utseilt distanse” og estimater for driftsutslipp for hele 13 ulike skipskategorier og 7 skipsstørrelser.  Informasjonen er både åpen og søkbar. Brukeren kan selv sette tidsintervallet for søket. Brukeren velger søk fra ferdig definerte geografisk områder. Med ekstra tilgang er det også mulig å få presentert driftsutslippsestimat pr. enkeltskip i selvvalgte områder.

 

Fakta - Havbase:

  • Informasjonstjeneste for estimat av driftsutslipp i havområdene, basert på historiske AIS data.
  • Samler og tilgjengeliggjør om lag 2,4 mill. posisjonsregistreringer pr. døgn
  • Inneholder tall på utseilt distanse i nautiske mil, samt beregnede utslippskoeffisienter for:CO2, SO2, SO, NOx, PM 
  • Eksterne bidragsytere: Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, BarentsWatch og Norut. 

 


I den nye Havbase-versjonen er det nå også mulig å visualisere flere skipstrafikktema i kart og ta utskrift av dem. Videre er det tatt med informasjon om isutbredelsen i Arktis per måned, og informasjon om skipspasseringer ved forhåndsdefinerte passeringslinjer langs norskekysten og Arktis. Havbase inneholder også informasjon om skipsanløp til om lag 620 anløpssteder langs norskekysten, og til havner i Arktis. 

Viser omfanget

Havbase gir god informasjon om sjøtransportens omfang i havområdene rundt Norge og Arktis. På en helt annen måte enn tidligere er det mulig å danne seg et bilde av trender og utviklingstrekk innen skipstrafikken knyttet til skipskategorier, størrelseskategorier og geografisk utbredelse.

Sammen med driftsutslippsestimatene for norske havområder kan man for eksempel presentere data til bruk i havforvaltningsspørsmål og bidra til å illustrere potensielle arealkonflikter. Data fra Havbase-tjenesten utgjør viktig input i sannsynlighetsanalyser for akutte hendelser og i miljørisikoanalyser.

Driftsutslippsestimater fra skipstrafikken brukes i analyser for vurdering av miljøpåvirkning i havområdene. Et bedre bilde av utslipp fra skip og utviklingstrekk for utslipp gjør at miljøtilstanden langs kysten kan overvåkes på en bedre måte. Det gjør også myndighetene i stand til å sette i verk målrettede tiltak for å redusere utslipp fra de som forurenser mest.  

Trafikk- og anløpsfrekvenser langs norskekysten gjør det mulig å telle skipspasseringer og skipsanløp og bidrar til å kunne gjennomføre analyser av trafikale konsekvenser av tiltak i havområdene. 

Mer effektiv informasjonsinnhenting

Havbase har allerede bidratt til store besparelser i Kystverkets arbeid med forvaltningsplaner for havområdene. Tjenesten spiller en viktig rolle i å tilgjengeliggjøre data for forskning og analyse. 

FNs internasjonale maritime komité (IMO) har vist stor interesse for Havbase. Havbase ble derfor nylig presentert for IMOs miljøkomité med gode tilbakemeldinger. 

Det vil i løpet av 2015 bli startet arbeid med å utarbeide ytterligere to nye funksjoner for Havbase. Man vil blant annet utvikle verktøyet videre til å kunne lage risikoestimater. Utviklingsarbeidet har som mål at man skal kunne estimere sannsynligheten for grunnstøting, kollisjoner og oljeutslipp med årlige oppdateringer. Hensikten er å kunne oppdage endringer og trender på sannsynlighetsområdet bedre enn i dag. Kystverket vil også utvikle en kartfunksjon som skal kunne levere oppdaterte tall og analyser til det tverretatlige arbeidet med Nasjonal transportplan. 

Havbase finner du her: 

www.havbase.no
  

www.havbase.no/havbase_arktis