Skjermdump fra tjenesten Arealverktøy.
Skjermdump fra tjenesten Arealverktøy.

Arealverktøy for forvaltningsplanene

BarentsWatch leder prosjektet med å utvikle et arealverktøy for arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder i tett samarbeid med Miljødirektoratet og Kartverket.

Versjon 3.0 er nå i drift og den primære målgruppen er Faglig forum for forvaltningsplanarbeidet. Løsningen er også tilgjengelig for offentligheten.

Norge har helhetlige forvaltningsplaner for Nordsjøen-Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet-Lofoten. Planene revideres med jevne mellomrom og balanserer hensynet til langsiktig ressursutnyttelse, verdiskaping og bevaring av våre rike havområder. Fagetatene er gjennom samarbeidsorganet "Faglig forum for norske havområder" ansvarlige for å utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer. Les mer om arbeidet i Faglig forum på www.havforum.no 

Test tjenesten her: Arealverktøyet

En brukerveiledning gir en innføring i hvordan innholdet kan brukes. 

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Gjermund Hartviksen på arealverktoy@barentswatch.no.

Bestillingen av arealverktøyet står i Stortingsmelding 37 (2012–2013) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan), og senere gjentatt i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet. Her går regjeringen inn for at det utvikles et arealverktøy for å fremstille og sammenstille kartbaserte data for oppdatering og formidling av forvaltningsplanene.

Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til denne arealbaserte forvaltningen. Verktøyet skal gi en helhetlig oversikt over miljøverdier og næringsaktiviteter. Det skal også på sikt gi en oversikt over de politiske beslutninger og tiltak som knytter seg til arealbruken. Dette igjen bidrar til større åpenhet og styrking av berørte interessegruppers medvirkning i havforvaltningen.

Organisering 

Samarbeidsprosjektet involverer etatene i Faglig forum, spesielt Kartverket og Miljødirektoratet. BarentsWatch har prosjektledelsen og er ansvarlig for applikasjonsutvikling. Miljødirektoratet har ansvaret for klargjøring av målbilder gjennom workshops og dialog med de involverte aktørene. Kartverket leder arbeidet med forbedring av datagrunnlaget.

En sentral del av arbeidet består i forbedringer av de grunnlagsdataene og tjenestene som brukes i prosessen. I arbeidet med datagrunnlaget jobber Kartverket sammen med dataeierne for å få frem data og tjenester som kan sammenstilles på tvers av sektorer, og gi de visningene brukerne ønsker seg. 

Dataeierne vedlikeholder og deler selv sine data og tjenester. De har ansvaret for at de finnes på en harmonisert form som gjør at de ulike tematiske kartlagene kan spille sammen i en enhetlig fremstilling og fremstå for brukerne som autoritative. Dette innebærer eksempelvis felles tilnærminger for systematisering og tilrettelegging av tidsseriedata, tilrettelegging av kartografi og innholdspresentasjoner. Det er også viktig med skala og tegnforklaringer, samt innhold og tjenester knyttet til metadata.

Alt arbeid med datagrunnlaget skal skje i henhold til nasjonale og internasjonale standarder, slik at data og tjenester vil kunne gjenbrukes i andre applikasjoner og for andre formål. Prosjektet jobber tett med den nasjonale geoportalen GeoNorge og Norge digitalt i dette arbeidet.

Utvikling

Applikasjonsutviklingen realiseres gjennom en brukerorientert og skrittvis utviklingsprosess (smidig/agile), noe som forutsetter sterk involvering av brukerne i form av deltakelse på blant annet brukerobservasjoner, brukerintervjuer og demoer. 

Arealverktøyet baserer seg på Adaptive fra Asplan Viak Internet, og alle tekniske løsninger som lages for arealverktøyet vil bli tilgjengelige som Open Source.