Norsk Romsenter

Norsk Romsenters hovedoppgave er å ivareta norske interesser innen romindustrien, romforskning og bruk av romteknologi.

Norsk Romsenter er et offentlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romfartsprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

For at Norge skal nå sine mål involverer Romsenteret seg i europeisk romvirksomhet på flere måter. Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA forvaltes av Norsk Romsenter. Dette medlemskapet, og innflytelsen Norge har her, er av avgjørende betydning.

Kommunikasjonssatellitter, navigasjonssatellitter og  jordobservasjonssatelitter er viktige for nordområdene og norske havområder. Vi bruker dem til navigasjon, redningsarbeid, overvåking av skipstrafikk, klimastudier, og ikke minst kommunikasjon til havs. Norsk Romsenter eier den norske AIS-satellitten AISSat-1, og de kommende satellittene AISSat-2 og NORSAT-1.