Mer fokus på informasjon om hav og kyst fra norske satellitter. Foto: ESA/Envisat.
Mer fokus på informasjon om hav og kyst fra norske satellitter. Foto: ESA/Envisat.

Verdensrommet som verktøy i Arktis

Avhengige av trygge kommunikasjonslinjer og gode overvåkingsverktøy.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Norge har en lang kystlinje, store havområder, omfattende maritim sektor, spredt bosetting og tøffe klimaforhold.

Utenriksdepartementet gir nå 1,7 millioner kroner til prosjektet ”Rom som verktøy i arktisk samarbeid” i regi av Norsk Romsenter. Prosjektet skal øke bevisstheten om verdensrommets betydning for bærekraftig utvikling i Arktis og for arktisk samarbeid.

- Vi er avhengige av trygge kommunikasjonslinjer og gode overvåkingsverktøy. Her spiller verdensrommet og romteknologi en viktig rolle, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Forsvarlig forvaltning

Norge er en polarnasjon med sterke interesser og ansvar for forsvarlig forvaltning i Arktis. Rombaserte løsninger spiller en viktig rolle for kommunikasjon, navigasjon og for miljø- og klimaovervåkning. Ofte er det få eller ingen andre løsninger enn de rombaserte i de store, værharde og fjerntliggende arktiske områdene.

Overvåkningssatellitter bidrar til å registrere klimaendringer og polar isutbredelse i Arktis, mens satellitter for navigasjon og posisjonsbestemmelse er avgjørende for sikker skipstrafikk og for søk- og redningsarbeid. Kommunikasjonssatellitter sørger for informasjonsutveksling mellom næringsvirksomhet offshore og fastlandet i Norge, samt mellom norske og utenlandske aktører i Arktis.

Satellittsporing har i tillegg blitt et viktig verktøy i arbeidet mot ulovlig fiske og bidrar til en bærekraftig utnyttelse av de arktiske ressursene.

Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for etablering og videreutvikling av rominfrastruktur fordi satellittsystemer ofte er globale og kostbare. Norge og de arktiske landene vil være tjent med økt kunnskap og bevissthet om rom som verktøy i Arktis. 

Kartlegging

Prosjektet ”Rom som verktøy i arktisk samarbeid” er treårig og blir støttet av ordningen Arktisk samarbeid. I første omgang er målet å kartlegge hvilke politikkområder i Arktis som romvirksomheten generelt støtter opp under. Deretter vil det foreslås en norsk holdning til å bruke romvirksomhet som et verktøy i Arktis og for arktisk samarbeid.

På lengre sikt er tiltaket ment å utløse nye arktiske samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske aktører innen romvirksomhet. Institutt for forsvarsstudier som ledet forskningsprogrammet ”Geopolitikk i nordområdene” er partner i prosjektet.