Mindre miljøgifter langs norskekysten

Siden 80-tallet er det gjort målinger av miljøgifter i blant annet blåskjell langs norskekysten. Foto: Per Eide Studio/Norsk sjømatråd.
Siden 80-tallet er det gjort målinger av miljøgifter i blant annet blåskjell langs norskekysten. Foto: Per Eide Studio/Norsk sjømatråd.
I de siste tretti årene er det blitt mindre miljøgifter i fisk og blåskjell i norske fjordområder. De siste tallene i miljøovervåkningen viser at nedgangen fortsetter, selv om noen områder fortsatt har for høye nivåer av enkelte miljøgifter.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) overvåker miljøgifter langs kystområdene i Norge på vegne av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Siden midt på 1980-tallet er det gjort årlige målinger av nivåene av en rekke miljøgifter i blåskjell, snegl, torsk og flatfisk.

Resultatene fra overvåkningen brukes i arbeidet for å regulere de verste kjemiske stoffene både nasjonalt og internasjonalt.

Fremdeles problem i noen områder

Nivåene av miljøgifter langs norskekysten går hovedsakelig nedover. Dette kommer etter at vi har gjennomført en rekke strenge reguleringer rundt bruk og utslipp av disse miljøgiftene.

Overvåkingsrapporten fra 2011 viser at nivåene av miljøgifter fortsatt hovedsakelig reduseres. Torsk og blåskjell fra de ytre kystområdene er lite forurenset. I urbane områder og fjorder der man kan ha en kontinuerlig tilførsel av miljøgifter, er kadmium, kvikksølv, DDT, PCB, PAH og dioksiner fremdeles et problem.

Grenlandsfjordene er fortsatt meget sterkt forurenset av dioksiner og indre Sørfjord er fremdeles forurenset med tungmetaller. Målinger viser også fortsatt høye stabile nivåer av PCBer i torskelever i Indre Oslofjord.

Kartet viser hvilke stasjoner som var inkludert i prøvetakningen i 2011. Stasjonene er plassert både i områder med kjente forurensningskilder og i områder med liten eller lav forurensning.

Flere miljøgifter skal overvåkes

For å få oversikt over hvordan de nye miljøgiftene fordeler seg i miljøet, inkluderer Klif også nye miljøgifter i overvåkingen av norskekysten. Bromerte flammehemmere (HBCDD), korte- og mellomkjedete klorparafiner, nonyl- og oktylfenoler og noen nye tinnorganiske forbindelser tas med i målinger fra og med 2012.

Resultatene rapporteres til OSPAR, som er en juridisk bindende avtale som regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av marint miljø i det nordøstlige atlanterhavsområdet.

Les mer om miljøet langs norskekysten.